3.5/5 - 11.698 votes

Package: pl.nask.mobywatel

Download APK now
The description of Download mObywatel - publiczna aplikacja mobilna 2.8.0 (18.97) APK
Dzięki aplikacji:
👉 bezpiecznie okazujesz swoje dane,
👉 realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
👉 potwierdzasz uprawnienia kierowcy,
👉 sprawdzasz punkty karne i okazujesz dane samochodu,
👉 korzystasz z mLegitymacji.
Jak aktywować aplikację?
• Załóż Profil Zaufany - np. na www.pz.gov.pl
• Możesz też skorzystać z usług innego dostawcy tożsamości (np. bank).
• Wyłącz oprogramowanie, które przerywa sesje podczas przełączania się między aplikacjami (np. programy do „oszczędzania baterii”, do optymalizacji systemu).
• Jeśli chcesz uruchomić mLegitymację pobierz kod w szkole / na uczelni.
• Uruchom mObywatela, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Co znajdziesz w aplikacji?
mTożsamość
Prosty sposób na okazanie i potwierdzenie danych - „w realu” i online. Skorzystasz z niej w pociągach, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, przy korzystaniu z innych usług.
Z mTożsamości nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM).
Źródło danych: Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych.
eRecepta
Receptę zrealizujesz, okazując farmaceucie kod QR. Nie musisz podawać numeru PESEL i kodu odbioru. Usługa wymaga dostępu do Internetu.
Źródło danych: Internetowe Konto Pacjenta.
mPrawo jazdy (prawo jazdy)
Odwzorowanie Twoich uprawnień do prowadzanie pojazdów, ograniczenia i inne dane z tradycyjnego prawa jazdy.
Źródło danych: Centralna Ewidencja Kierowców.
Punkty karne
Licznik punktów karnych aktualizowany jest codziennie około godz. 6. Znajdziesz tu stan swojego konta punktowego oraz informacje o sytuacji, w której punkty przyznano. Źródło danych:Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
mPojazd
Dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu i potwierdzenia polisy OC. Z usługi skorzystasz pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. W aplikacji nie zobaczysz samochodów wypożyczonych, firmowych, czy leasingowanych.
Źródło danych: Centralna Ewidencja Pojazdów, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
mLegitymacja szkolna
Pokazując mLegitymację potwierdzasz, że jesteś uczniem, korzystasz z ulg. Legitymację możesz aktywować, używając kodów otrzymanych w szkole (warunek formalne porozumienie pomiędzy szkołą a KPRM).
Źródło danych: Szkoła wydająca dokument.
mLegitymacja studencka
Działa tak, jak tradycyjny dokument. Dzięki niej potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg.
Źródło danych: Uczelnia wydająca dokument.
Polak za Granicą
Podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i inne ważne dane dot. danego kraju.
Źródło danych: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dostęp do uprawnień
Aplikacja prosi o dostęp do telefonu. W ten sposób może odczytać numer IMEI w starszych urządzeniach.
Inne ważne sprawy
Bezpieczeństwo danych
Informacje zapisane w telefonie są szyfrowane i podpisane certyfikatem. Potwierdza on autentyczność danych. Dostęp zabezpieczony jest hasłem, które ustawiasz przy aktywacji aplikacji.

Więcej informacji
Zajrzyj na https://www.gov.pl/mobywatel oraz do Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka „Publiczna aplikacja mobilna”).

Wsparcie techniczne
Tel.: 42 253 54 74 (dni robocze, godz. 7-18), mail: [email protected]

Co dalej?
Cały czas pracujemy nad rozwojem aplikacji. Masz ciekawy pomysł? Pisz na: [email protected]
Thanks to the application:
👉 you show your data safely,
👉 you execute eRecept without providing your PESEL number,
👉 you confirm driver's qualifications,
👉 you check penalty points and show your car details,
👉 you are using mLegitimation.
How to activate the application?
• Set up a Trusted Profile - eg at www.pz.gov.pl
• You can also use the services of another identity provider (eg a bank).
• Disable software that interrupts sessions when switching between applications (eg "battery saver", system optimization software).
• If you want to run mLegitymacja, get the code at the school / university.
• Run mObywatela, follow the instructions on the screen.
What will you find in the application?
mIdentity
A simple way to show and confirm data - in real life and online. You can use it on trains, during elections, when setting up loyalty cards, picking up your "registered" at the post office, at the gym, at the store, at the reception, at the clinic, and when using other services.
You will not use identity in a situation where the law requires you to present your ID card or passport (e.g. at a bank, airport, notary, registering your SIM card).
Data source: PESEL register, ID card register.
eRecepta
You can fill the prescription by showing the pharmacist the QR code. You do not need to provide your PESEL number and pickup code. The service requires internet access .
Data source: Patient Internet Account.
mDriving license (driving license)
Mapping your driving privileges, restrictions and other data from a traditional driving license.
Data source: Central Register of Drivers.
Penalty points
The penalty point counter is updated daily at approx. 6. Here you will find your points account balance and information about the situation in which points were awarded. Data source: Records of drivers who violate traffic regulations.
mPojazd
Data from the vehicle registration certificate, vehicle card and confirmation of the civil liability insurance policy. You will use the service provided that you are the owner or co-owner of the vehicle. In the application, you will not see rented, company or leased cars.
Data source: Central Vehicle Register, Insurance Guarantee Fund.
mLegitymacja school
By showing mLegitymacja, you confirm that you are a student and that you benefit from the allowances. You can activate the ID card using the codes received at the school (the condition is a formal agreement between the school and the Chancellery of the Prime Minister).
Data source: School issuing the document.
mLegitimacja student
It works like a traditional document. Thanks to it you will confirm that you are a student, you will benefit from the discounts.
Data source: University issuing the document.
Poles abroad
Basic information about customs, culture and other important data for a given country.
Data source: Ministry of Foreign Affairs.
Access to permissions
The application is asking for access to the phone. Thus, it can read IMEI number in older devices.
Other important things
Data security
Information stored on the phone is encrypted and signed with a certificate. It confirms the authenticity of the data. Access is secured by a password that you set when activating the application.

More information
Visit https://www.gov.pl/mobywatel and the Public Information Bulletin ("Public mobile application" tab).

Technical support
Tel .: 42 253 54 74 (working days, 7-18), e-mail: [email protected]

What's next?
We are constantly working on developing the application. Do you have an interesting idea? Write to: [email protected]
Show more

mObywatel - publiczna aplikacja mobilna 2.8.0 (18.97) APK for Android 6.0+

Version 2.8.0 (18.97) for Android 6.0+
Update on 2020-12-28
Installs 1.000.000++
File size 13.709.262 bytes
App permissions view permissions
What's new Korzystając z Waszych doświadczeń, wprowadziliśmy kilka poprawek - również językowych. Dziękujemy za przesłane maile!
W mObywatelu znajdziecie m.in.:
1⃣,1⃣ mPrawo jazdy (wybierzcie "Dodaj nowy dokument").
2⃣,2⃣ Licznik punktów karnych - oby nie był potrzebny.
3⃣,3⃣ Łatwiejsze odświeżanie danych w mPojeździe.

Versions history:

Show more