Download Zgadula - Szalone koło 1.0.5 APK

3 votes, 4.7/ 5
Package name: com.sheepdoglab.szalonekolo

The description of Download Zgadula - Szalone koło 1.0.5 APK

Zgadula - Szalone koło to gra słowna inspirowana popularnym teleturniejem telewizyjnym Koło Fortuny.

Tak jak w teleturnieju, Twoim zadaniem jest odgadywanie haseł wylosowanych przez komputer. Rozgrywka składa się z siedmiu rund. Nie ma limitu czasu na odgadnięcie hasła.

Podczas rozgrywki do dyspozycji masz cztery opcje:
- zakręć kołem
- oglądnij film reklamowy aby zdobyć dodatkowe szanse
- odgadnij hasło, oraz
- kup literę

Zasady gry:
Każdą rundę rozpoczynasz od zakręcenia kołem, które wyznaczy stawkę. Jeżeli litera istnieje na tablicy - zostanie wyświetlona a do twojego konta dodamy odpowiednią ilość monet (ilość liter x stawka). W tym momencie możesz kupić dodatkową literę nie tracąc szansy lub spróbować odgadnąć hasło. Pamiętaj, kupując literę tracisz określoną ilość monet w rundach 1 i 2 - 50 Monet, 3 i 4 - 100 monet, oraz 200 monet.

Im szybciej odgadniesz hasło, tym więcej monet znajdzie się na Twoim koncie (ilość pozostałych liter x stawka).
Jeżeli po zakręceniu kołem, podasz literę, która nie występuje na tablicy - tracisz możliwość zakupu dodatkowych liter oraz odgadywania haseł.
Jeżeli w trakcie gry zabraknie ci szans - możesz oglądnąć film reklamowy - otrzymasz trzy dodatkowe szanse.
W przeciwieństwie do teleturnieju Koło Fortuny - gra nie posiada limitu czas - nie musisz się śpieszyć. Jedynym utrudnieniem jest ilość szans, których ilość wyznaczana jest na początku każdej rundy.

Tak jak w telewizyjnej wersji gry Koło Fortuny, tak tutaj na kole znajdują się pola Bankrut. Dodatkowo na kole umieszczono premię oznaczoną jako Szansa - jeżeli wylosujesz to pole - otrzymasz dodatkową szansę.

Szalone koło to gra w której twoim celem jest odgadnąć 7 haseł.

W górnej części ekranu widzisz swoją najlepszą pozycję oraz wynik najlepszego gracza.

Cechy gry:
- kreskówkowa grafika,
- zasady gry zbliżone do koła fortuny,
- setki haseł do odgadnięcia
- gra dla wszystkich
- darmowa

Miłej zabawy i niech koło fortuny ci sprzyja :)
Zgadula - Crazy Circle is a verbal game inspired by the popular TV game Wheel of Fortune.

Just like in the quiz show, your task is to guess the passwords drawn by the computer. The game consists of seven rounds. There is no time limit to guess the password.

During the game, you have four options:
 - turn the wheel
 - watch an advertising movie to gain additional opportunities
 - guess the password, and
 - buy a letter

Game rules:
You start each round with a spinning wheel that calculates the stake. If the letter exists on the board - it will be displayed and the appropriate number of coins (number of letters x rate) will be added to your account. At this point, you can buy an additional letter without losing a chance or try to guess the password. Remember that when you buy a letter you lose a certain amount of coins in rounds 1 and 2 - 50 Coins, 3 and 4 - 100 coins, and 200 coins.

The faster you guess the password, the more coins will be on your account (the number of remaining letters x rate).
If, after spinning the wheel, you enter a letter that does not appear on the board - you lose the opportunity to purchase additional letters and guess passwords.
If during the game you run out of chances - you can watch an advertising movie - you will get three additional chances.
In contrast to the quiz show Wheel of Fortune - the game has no time limit - you do not have to hurry. The only obstacle is the number of opportunities, the number of which is determined at the beginning of each round.

As in the TV version of the Wheel of Fortune game, here are the Bankrupt fields on the wheel. In addition, a bonus has been placed on the wheel marked as Chance - if you draw this field, you will receive an additional chance.

Crazy circle is a game in which your goal is to guess 7 passwords.

At the top of the screen you can see your best position and the best player result.

Game features:
 - cartoon graphics,
 - rules of the game similar to the wheel of fortune,
 - hundreds of passwords to guess
 - a game for everyone
 - free
 
Have fun and let the wheel of fortune foster you :)
Show more
Zgadula - Szalone koło 1.0.5 APK for Android 4.4+

Version: 1.0.5 for Android 4.4+

Update on: 2019-04-29

File size: 13.693.240 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "Zgadula - Szalone koło"