3.5/5 - 14.256 votes

Package: com.vietschool

Download APK now
The description of Download VietSchool 428 APK
1. Học sinh và phụ Huynh:
- Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo từ nhà trường
- Xem báo giảng

2. Giáo viên:
- Nhập điểm
- Nhập vi phạm
- Nhập ngày nghỉ
- Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
- Nhắn tin cho giáo viên
- Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

- Xem báo cáo thống kê
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo
1. Students and Parents:
- View academic results (scores, violations, behavior, statistics)
- View timetable
- View notifications from the school
- Watch the newspaper

2. Teachers:
- Input score
- Enter the violation
- Enter the holidays
- Enter a comment and rate the conduct
- Texting the teacher
- Texting for parents and students

- View statistical reports
- View timetable
- View notification
Show more

VietSchool 428 APK for Android 5.1+

Version 428 for Android 5.1+
Update on 2021-01-01
Installs 500.000++
File size 6.307.565 bytes
App permissions view permissions
What's new Update quyền truy cập hệ thống

Versions history:

Show more