14.358 votes, 4.8/ 5
Package name: sha.vay.tien.dong.lai.suat.thap.re

The description of Download SHA - Vay rẻ nhất 2.3.2 APK

SHA - Vay rẻ nhất là ứng dụng giúp bạn vay một món tiền nhỏ nhanh chóng và tiện lợi, không cần ra khỏi nhà, không cần phải gặp ai, chỉ cần trên điện thoại. Các gói vay đa dạng, lãi suất hấp dẫn, sử dụng dễ dàng, tiền được giải ngân vào tài khoản ngân hàng của bạn khi khoản vay được chấp thuận.

Lãi suất vay từ 8% đến 16% / năm, thời hạn vay từ 90 ngày đến 360 ngày, tuỳ theo mức tín nhiệm.

Với khoản vay đầu tiên, bạn có mức tín nhiệm D, lãi suất năm là 16%, số tiền tối đa có thể vay là 5,000,000đ. Giả sử kỳ hạn vay của bạn là 90 ngày. Bạn cần thanh toán tiền gốc và lãi hàng tháng, cụ thể như sau:

- Tiền gốc phải trả hàng tháng: 5,000,000 / (90 ngày / 30 ngày mỗi tháng) = 5,000,000 / 3 tháng = 1,666,666đ

- Tiền lãi phải trả hàng tháng: 5,000,000 * 16% / 12 tháng = 66.666đ

- Tổng tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng là 1,733,332đ

- Tổng tiền gốc và lãi cho toàn bộ khoản vay là: 5,200,000đ

Sau khoản tất toán đúng hạn đầu tiên, mức tín nhiệm của bạn sẽ được nâng lên D+. Sau vài khoản vay được tất toán đúng hạn, cùng với việc bổ xung thêm các thông tin khác theo yêu cầu, mức tín nhiệm tiếp tục được nâng lên cao hơn, và bạn sẽ nhận được lãi suất vay thấp hơn và hạn mức vay lớn hơn.
SHA - The cheapest loan is an application that helps you borrow a small loan quickly and conveniently, without having to go out of the house, no need to meet anyone, just on the phone. Diverse loan packages, attractive interest rates, easy use, money is disbursed to your bank account when the loan is approved.

The interest rate is from 8% to 16% / year, the loan term is from 90 days to 360 days, depending on the credit level.

With the first loan, you have a credit rating of D, annual interest rate of 16%, and the maximum amount you can borrow is 5,000,000 VND. Suppose your loan term is 90 days. You need to pay principal and interest monthly, as follows:

- Monthly principal payment: 5,000,000 / (90 days / 30 days per month) = 5,000,000 / 3 months = 1,666,666 VND

- Interest payable monthly: 5,000,000 * 16% / 12 months = 66,666 VND

- The total amount of principal and interest payable monthly is VND 1,733,332

- Total principal and interest for the entire loan: 5,200,000 VND

After the first due date, your credit rating will be raised to D +. After several loans are settled on time, along with the addition of additional information as required, the credit rating continues to be raised, and you will receive lower interest rates and large loan limits. than.
Show more
  • Category:

    FINANCE

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

SHA - Vay rẻ nhất 2.3.2 APK for Android 4.1+

Version: 2.3.2 for Android 4.1+

Update on: 2020-05-24

File size: 10.445.700 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Sửa một số lỗi...

Download .ZIP (APKs bundle)


Versions history:
1. LATEST. SHA - Vay rẻ nhất 2.3.2 APK (2020-05-24, 10.445.700 bytes)
2. SHA - Vay rẻ nhất 2.2.3 APK (2020-05-19, 10.795.653 bytes)
3. SHA - Vay rẻ nhất 2.2.1 APK (2020-05-15, 10.685.796 bytes)
4. SHA - Vay rẻ nhất 2.1.9 APK (2020-04-14, 4.019.354 bytes)
5. SHA - Vay rẻ nhất 2.1.7 APK (2020-04-08, 4.019.362 bytes)
6. SHA - Vay rẻ nhất 2.1.5 APK (2020-03-12, 10.574.882 bytes)
7. SHA - Vay rẻ nhất 1.4.0 APK (2019-01-05, 5.643.716 bytes)
8. SHA - Vay rẻ nhất 1.3.5 APK (2018-07-13, 5.663.608 bytes)
9. SHA - Vay rẻ nhất 1.3.1 APK (2018-06-05, 5.644.800 bytes)
10. SHA - Vay rẻ nhất 1.2.1 APK (2018-06-02, 5.252.643 bytes)
11. SHA - Vay rẻ nhất 1.2.1 APK (2017-11-13, 5.252.643 bytes)
12. SHA - Vay rẻ nhất 1.1.5 APK (2017-08-29, 5.800.545 bytes)