Download Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.7 APK

14.721 votes, 4.6/ 5
Package name: com.ziipin.softkeyboard.kazakhstan

The description of Download Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.7 APK

Сөйлесіп жатқан кезде көп қате жібересіз бе? Онда "Qazaq Keyboard" пернетақтасын жүктеп алыңыз!

Мәтінді жылдам теру, тез үндесу, қазақша сөз болжауымен өзіңіз жиі пайдаланатын сөздерді алдына қою, көп тілдерге (Қазақ/Qazaq/Русский/English) ауысуға мүмкіндік беретін пернетақта түрі. Android 4.0 және одан жоғары нұсқалары бар смартфондарға арналған қосымша.

📱 Түн ортасында қаріп тересіз бе? Көзіңізді ауыртпайтын "түңгі пернетақта" режиміне ауысып алыңыз!

🎉 Жарнама мүлдем шықпайды!

Пайдалану ерекшеліктері:

1. Көп тілдерге (Қазақ/Qazaq/Русский/English) ауысуға мүмкіндік береді;

2. Мәтінді жылдам теру;
Ақылды, тез үндесуге қолайлы қазақша пернетақта түрі. Сөз болжауымен өзіңіз жиі пайдаланатын сөздерді алдына қойып, оларды кез келген уақытта қолдануыңызға қолайлы жасалған супер жеңіл енгізуші.

3. Қызықты Emoji;
Өзіңіздің жағдайыңызды жазып-айтуға ерінесіз бе? Онда, түрлі қызықты emoji мен күлкілі стикерлерді телефоныңызға жүктеп алыңыз!

4. Қызықты пернетақта түрі және оның дауысы;
Ұзақ уақыт бойы бірдей пернетақта түрімен қолданып жалықтыңыз ба? Онда, өзіңізге ұнайтын суретті қойып, қаріптердің дауысын шығаратындай етіп алыңыз!

5. Пернетақта түрін ауыстыруға болатын қолайлы мүмкіндігін жіберіп алмаңыз!

6. Ыңғайлы меңзер;
Қате жіберген жеріңізді пернетақта автоматты түрде өзі жөңдеп береді.

7. Түңгі режим;

8. Пернетақта мен қаріп өлшемін өзіңіздің ұнатуыңыз бойынша орнатып алыңыз!

💌 Бізбен бірге болыңыз! Қосымша түрін оңай жүктеп, біздің ресми парақшаларымызға тіркеліңіз!

VK: https://vk.com/qazaqkeyboard

Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/

Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Больше не нужно экспортировать и открывать сторонние приложения! "Qazaq Keyboard" доступна по умолчанию.
Абсолютно бесплатная клавиатура позволяет использовать казахскую клавиатуру как стандартную во всех приложениях!

«Qazaq Keyboard» – включает в себя следующие функции:
1. Легкая установка клавиатуры нажатием несколько кликов;
2. «Транслитерация» - транслирование набираемых букв с кириллицы на латиницу;
3. Настройка раскладок (доступные раскладки: Қазақ/Qazaq/Русский/English);
4. Выбор темы используемой клавиатуры;
5. Возможность выбора цвета фона клавиатуры;
6. Возможность загрузки картинки для фона клавиатуры;
7. Поддержка вертикального и альбомного режима просмотра;
8. Включение и отключение звуков клавиатуры;
9. Выбор звука клавиш;
10. Автоматически заглавные буквы после точки.

💌 Читайте нас в соцсетях:

VK: https://vk.com/qazaqkeyboard

Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/

Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
Sөylesіp zhatқan kezde kөp қate zhіberesіz baa? Onda "Qazaq Keyboard" pernetaқtasyn zhүktep alyңyz!

Mәtіndі zhyldam ters, mes үndesu, Kazakh Russian soz bolzhauymen өzіңіz zhiі paydalanatyn sөzderdі Aldyn қoyu, kөp tіlderge (Kazakh / Qazaq / Russian / English) auysuғa mүmkіndіk beretіn pernetaқta tүrі. Android 4.0 zhane Odan zhoғary nұsқalary bar smartfondarғa arnalғan қosymsha.

📱 Tүn ortasynda қarіp teresіz baa? Kөzіңіzdі auyrtpaytyn "tүңgі pernetaқta" rezhimіne auysyp alyңyz!

🎉 Zharnama mүldem shyқpaydy!

Paydalanu erekshelіkterі:

1. Kөp tіlderge (Kazakh / Qazaq / Russian / English) auysuғa mүmkіndіk beredі;

2. Mәtіndі zhyldam ters;
Aқyldy, mes үndesuge қolayly Kazakh Russian pernetaқta tүrі. Soz bolzhauymen өzіңіz zhiі paydalanatyn sөzderdі Aldyn қoyyp, Olard Kez kelgen uaқytta қoldanuyңyzғa қolayly zhasalғan super zheңіl engіzushі.

3. Қyzyқty Emoji;
Өzіңіzdің zhaғdayyңyzdy zhazyp-aytuғa erіnesіz baa? Onda, tүrlі қyzyқty emoji Myung kүlkіlі stikerlerdі telefonyңyzғa zhүktep alyңyz!

4. Қyzyқty pernetaқta tүrі zhane onyң dauysy;
Ұzaқ uaқyt Boyi bіrdey pernetaқta tүrіmen қoldanyp zhalyқtyңyz ba? Onda, өzіңіzge ұnaytyn surettі қoyyp, қarіpterdің dauysyn shyғaratynday etіp alyңyz!

5. Pernetaқta tүrіn auystyruғa bolatyn қolayly mүmkіndіgіn zhіberіp almaңyz!

6. Yңғayly meңzer;
Қate zhіbergen zherіңіzdі pernetaқta avtomatty tүrde өzі zhөңdep beredі.

7. Tүңgі mode;

8. Pernetaқta Myung қarіp өlshemіn өzіңіzdің ұnatuyңyz boyynsha ornatyp alyңyz!

💌 Bіzben bіrge bolyңyz! Қosymsha tүrіn oңay zhүktep, bіzdің resmi paraқshalarymyzғa tіrkelіңіz!

VK: https://vk.com/qazaqkeyboard

Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/

Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------

No longer need to export and open up third-party apps! "Qazaq Keyboard" is enabled by default.
Absolutely free keyboard allows you to use the Kazakh keyboard as standard in all applications!

«Qazaq Keyboard» - includes the following features:
1. Easy to install the keyboard by pressing a few clicks;
2. "Transliteration" - broadcasting dialed letters from the Cyrillic to the Latin alphabet;
3. Configure layouts (layouts available: Kazakh / Qazaq / Russian / English);
4. Choosing your keyboard theme;
5. Selectable keypad background color;
6. Ability to download wallpapers for keyboard background;
7. Support for vertical and landscape viewing modes;
8. Enabling and disabling keyboard sounds;
9. Sound Select buttons;
10. Automatically caps after the point.

💌 Follow us on social networks:

VK: https://vk.com/qazaqkeyboard

Facebook: https://www.facebook.com/qazaqkeyboard/

Instagram: https://www.instagram.com/qazaqkeyboard/
Show more
  • Category:

    TOOLS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.7 APK for Android 4.1+

Version: 1.8.7 for Android 4.1+

Update on: 2019-06-20

File size: 34.915.578 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Экран блокта тұрған кезде, пернетақта арқылы құпия сөзді енгізу функциясын қостық.
Enter пернесі - іздеу функциясын пайдалануда, жіберу және растау өрістеріне бағытталды. Перненің белгісі әр-түрлі келбетте көрсетіледі.
Енді сөзді өзгерту барысында, пернетақта болжамалы сөздерді ұсынады.
Жиі қолданылатын таңбаларды, сөздерді, веб-сайттар мен электрондық поштаны пернетақта өзі ұсынады.
Басқа қателіктерді өзгертіп, жақсартулар енгіздік.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.7 APK (2019-06-20, 34.915.578 bytes)
2. Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.4 APK (2019-06-14, 34.495.692 bytes)
3. Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.3 APK (2019-05-20, 33.124.371 bytes)
4. Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.8.2 APK (2019-05-01, 30.261.075 bytes)
5. Qazaq Keyboard - Қазақша пернетақта 1.7.6 APK (2019-04-17, 29.964.756 bytes)