49.061 votes, 4.8/ 5
Package name: com.waterfall.trafficlaws2
  • Author:

  • Version:

    2.7.4

  • Update on:

The description of Download Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.4 APK

Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe gplx cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

*Thay đổi nội dung ôn tập và bộ đề thi phù hợp với quyết định mới được áp dụng từ ngày 16/06/2016.*

*** Phiên bản cho iPhone/iPad trên Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 ***

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
• Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.
• Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (số lượng câu hỏi tùy theo bằng lái).
• Lựa chọn hiển thị kết quả sau khi bạn trả lời câu hỏi hoặc chỉ hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.
• Ôn tập với danh sách câu hỏi và phân loại câu hỏi.
• Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời.
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
• Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).
• Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 450 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!
The app includes the full 450 questions for tests, driving license driving license road motor helps you prepare license test motorcycles and cars can prep theory quickly and effective best.

* Change the content review and the appropriate exam for the new decision is applicable from 16/06/2016 *

*** Version for iPhone / iPad on the Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 ***

The main functions of the app include:
• The test randomly with thousands of exam questions according to the exam structure of the General Department of Vietnam Ministry of Transport road.
• List a full exam questions cover the entire contents of 450 questions (number of questions, depending on the license).
• Selecting displays results as you answer questions or just show the results after the end of the entire task.
• Review the list of questions and classification questions.
• Search by content questions or answer questions.
• List the questions did wrong to quickly review the theoretical part.
• The list of tips to answer theoretical questions to help you if you want to learn quick reference and faster memory (not recommended).
• List all the signs appearing in 450 question quiz to help you quick reference signs in case of necessity.

WISH YOU GOOD PERFORMANCE REVIEW AND EXAM SUCCESS!
Show more
Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.4 APK for Android 4.1+

Version: 2.7.4 for Android 4.1+

Update on: 2020-02-13

File size: 52.097.698 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa lỗi chính tả một số câu hỏi
- Cải thiện hiệu năng và giao diện ứng dụng
- Hỗ trợ Android 10

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.4 APK (2020-02-13, 52.097.698 bytes)
2. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.3 APK (2020-02-09, 52.339.685 bytes)
3. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.2 APK (2020-01-15, 52.175.567 bytes)
4. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.1 APK (2019-11-08, 51.867.049 bytes)
5. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.7.0 APK (2019-08-28, 51.786.454 bytes)
6. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.9 APK (2019-08-21, 51.791.342 bytes)
7. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.8 APK (2019-04-17, 19.233.769 bytes)
8. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.7 APK (2019-04-11, 19.233.749 bytes)
9. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.6 APK (2019-03-26, 19.249.915 bytes)
10. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.3 APK (2019-03-20, 30.537.107 bytes)
11. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.6.1 APK (2019-03-19, 30.536.539 bytes)
12. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.5.1 APK (2019-02-01, 14.057.357 bytes)
13. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.4 APK (2018-04-23, 13.450.058 bytes)
14. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.4 APK (2016-10-21, 13.660.127 bytes)
15. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.8 APK (2016-09-18, 13.650.633 bytes)
16. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.7 APK (2016-09-05, 13.650.410 bytes)
17. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.4 APK (2016-07-01, 13.377.782 bytes)
18. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.3 APK (2016-05-18, 13.373.959 bytes)
19. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.2 APK (2016-03-24, 13.693.570 bytes)
20. Ôn thi giấy phép lái xe GPLX 2.3.0 APK (2015-06-03, 12.956.863 bytes)
21. Ôn thi giấy phép lái xe 2.2.8 APK (2015-01-01, 12.287.711 bytes)