4.8/5 - 157.361 votes

Package: pl.ing.mojeing

Download APK now
The description of Download Moje ING mobile 3.7.1 APK
Moje ING mobile to aplikacja bankowa, z którą wygodnie:
- sprawdzasz stan konta,
- logujesz się odciskiem palca lub PIN-em,
- robisz szybkie przelewy na numer telefonu.

Aplikacja, którą nie tylko bankujesz.

W Moim ING mobile:
• płacisz swoje rachunki, spłacasz kartę kredytową, ustawiasz stałe zlecenia, doładowujesz telefon,
• masz pełny dostęp do historii konta,
• określasz cele oszczędnościowe i widzisz, w jakim stopniu je realizujesz,
• zakładasz konta, lokaty, wnioskujesz o pożyczki lub inne dowolne produkty banku,
• zmieniasz limity transakcyjne kart,
• pobierasz kody rabatowe na tańsze zakupy.

Chcesz korzystać z aplikacji ING, a nie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz ją i otwórz konto osobiste.

Masz już konto w naszym banku? Aktywuj swój dostęp w aplikacji Moje ING mobile.

Masz już otwarte konto i dostęp do Mojego ING na komputerze? Aktywuj aplikację.

Funkcje, z których skorzystasz tylko w aplikacji:
• Widok stanu konta przed zalogowaniem – Ty określasz, w jaki sposób chcesz widzieć kwotę. Możesz wybrać wartość dokładną lub procentową.
• Powiadomienia push o Twoich płatnościach.
• Skróty przed zalogowaniem − Ty określisz, jakie funkcje są dla Ciebie najbardziej przydatne i do których chcesz mieć szybki dostęp.
• Paragony − robisz zdjęcie papierowego paragonu i zapisujesz go w aplikacji. Dostęp do paragonów masz z każdego urządzenia.

Jak płacić, wpłacać i wypłacać aplikacją:
• BLIKIEM − płacisz kodem za zakupy. Wypłacasz pieniądze z bankomatu. Wpłacasz pieniądze w naszych wpłatomatach, także na swoje konto oszczędnościowe.
• Kartą MasterCard w telefonie – wirtualna karta, którą płacisz zbliżeniowo.
• Kartą VISA w telefonie – Twoja karta do konta, którą zapłacisz bez portfela.

Przelewy w aplikacji:
• Przelew na numer telefonu – nie musisz przepisywać numeru konta odbiorcy, wystarczy jego numer telefonu.
• Szybkie przelewy z konta oszczędnościowego na swoje konto osobiste bez logowania – w ten sposób możesz szybko zasilasz swoje konto osobiste na 50, 100 lub 200 zł.
• Klawiatura Moje – możesz zrobić przelew na telefon w komunikatorze i wygenerować kod BLIK podczas robienia zakupów on line, bez otwierania aplikacji.

Dodatkowo aplikację Moje ING mobile możesz obsługiwać głosem, z wykorzystaniem Google Asystenta. Aplikacja Moje ING mobile powie Ci ile masz na koncie, poda kod BLIK, a nawet zrobi szybki przelew.

*Korzystając z Google Asystenta w relacjach z ING Bankiem Śląskim akceptujesz, że Google Ireland Ltd. może mieć dostęp do informacji, które będziesz przekazywał z użyciem Google Asystenta. W ten sposób możesz złożyć następujące dyspozycje: informacja o saldzie konta, realizacja szybkiego przelewu, przekazanie kodu BLIK.
Moje ING mobile is a banking application with which you can conveniently:
- you check your account balance,
- you log in with your fingerprint or PIN,
- you make quick transfers to the phone number.

An application that you do not just bank.

In my ING mobile:
• you pay your bills, pay off your credit card, set permanent orders, top up your phone,
• you have full access to account history,
• you define saving goals and see to what extent you realize them,
• you create accounts, deposits, and apply for loans or any other bank products,
• you change the transaction limits of cards,
• you download discount codes for cheaper shopping.

Do you want to use the ING app and you are not our customer yet? Download it and open a personal account.

Do you already have an account with our bank? Activate your access in the Moje ING mobile application.

Do you already have an open account and access to My ING on your computer? Activate the application.

Features that you can use only in the application:
• Account status view before logging in - You specify how you want to see the amount. You can choose an exact or percentage value.
• Push notifications about your payments.
• Abbreviations before logging in - you determine which features are most useful to you and for which you want to have quick access.
• Receipts - you take a photo of a paper receipt and save it in the application. You have access to receipts from every device.

How to pay, deposit and withdraw by the application:
• BLIK - you pay by shopping code. You withdraw money from an ATM. You deposit money in our cash deposit machines, including your savings account.
• MasterCard in your phone - a virtual card that you pay with a contactless payment.
• VISA card on your phone - your card for the account you will pay without a wallet.

Transfers in the application:
• Transfer to a phone number - you do not have to rewrite the recipient's account number, all you need is your phone number.
• Fast transfers from a savings account to your personal account without logging in - this way you can quickly transfer your personal account to 50, 100 or 200 PLN.
• My keyboard - you can make a transfer to the phone in the communicator and generate a BLIK code while shopping online, without opening the application.

In addition, you can use the My ING mobile application with voice, using Google Assistant. The Moje ING mobile application will tell you how much you have in your account, give us the BLIK code and even make a quick transfer.

* By using Google Assistant in your relations with ING Bank Śląski, you accept that Google Ireland Ltd. may have access to information that you will transfer using the Google Assistant. In this way, you can submit the following instructions: information on the account balance, execution of a quick transfer, transferring the BLIK code.
Show more
  • Category

    FINANCE
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 6.0+

Moje ING mobile 3.7.1 APK for Android 6.0+

Version 3.7.1 for Android 6.0+
Update on 2021-01-26
Installs 1.000.000++
File size 272.424.616 bytes
App permissions view permissions
What's new W nowej wersji udostępniliśmy kilka poprawek i usprawnień. Bankuj wygodnie, tak jak lubisz.

Versions history:

Show more