809 votes, 4.7/ 5
Package name: com.vietdevpro.luyenthitoeic.part5
  • Author:

  • Version:

    1.0.5

  • Update on:

The description of Download Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.5 APK

Ứng dụng này chuẩn bị cho các bạn đầy đủ kiến thức về ngữ pháp và từ vựng với số lượng lớn hơn 1500 câu hỏi ôn tập có đáp án và giải thích chi tiết giúp các bạn tự học và luyện thi Toeic- Công phá Part 5 tốt nhất tại nhà. Ứng dụng còn có hơn 40 đề thi sát với đề thi thật nhất hiện nay kèm đáp án và giải thích rất rõ ràng.

Phần thi Part 5 của bài thi TOEIC gồm có 40 câu hỏi. Mỗi câu trong phần này có 1 từ/cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm (answer sheet) Trong dạng bài này, thường có hai dạng câu hỏi: ngữ pháp và từ vựng.

Thời gian "vàng" để hoàn tất 40 câu hỏi của phần PART 5 là 15 phút chưa kể tô answer sheet (~20s/câu). Sẽ có những câu bạn không mất quá 5s nhưng cũng có những câu phải mất đến gần 1 phút.
Trong 40 câu hỏi của PART 5 thì có khoảng 22-25 câu hỏi ngữ pháp và 15 - 18 câu hỏi từ vựng. Do đó, chúng ta cần phải ôn luyện cả hai phần nội dung này.

Nếu rành thời gian nghiên cứu và sử dụng ứng dụng này đúng cách, các bạn có thể đạt được ít nhất 30 câu trở lên cho phần thi này. Vui lòng thực hiện các bước dưới đây để đạt kết quả thi tốt nhất và rút ngắn nhất thời gian ôn luyện !

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy mở phần "Công phá PART 5" học từng mục trong phần này. Ví dụ bạn sẽ học về "Danh từ" khi kết thúc học trong phần này bạn sẽ thu được đầy đủ kiến thức chi tiết về từng chủ đ
Bước 2: Kết thúc bước 1 bạn hãy mở phần "Mẹo thi Part 5" học về các mẹo ghi nhớ nhanh nhất và tóm tắt nhất của bước 1. Ví dụ bạn học về Danh từ ở phần bước 1 thì sang bước 2 hãy vào Mẹo thi và học về những mẹo của các câu điền Danh từ
Bước 3: Kết thúc bước 2 bạn hãy vào phần “Ôn Tập Theo Chủ Đề” làm bài về các chủ đề. Làm đi làm lại và xem đáp án và giải thích chi tết của các câu.Ví dụ bạn đã học ở bước 2 về mẹo các câu điền về Danh từ thì bạn hãy làm các câu hỏi và xem đáp án các câu thuộc chủ đề Danh từ. Lặp đi lặp lại các bước 1,2,3 cho hết các chủ đề rồi chuyển xuống bước 4
Bước 4: Đến bước này bạn hãy vào phần luyện đề thi chọn đề và làm đi làm lại.Các bạn bấm thời gian khoảng 20 phút. Rồi làm như khi đang đi thi thật, sau đó mới xem phần lời giải chi tiết phía dưới.Hãy làm đi làm lại các đề thi ở phần này với phương châm “Học ít mà chất còn hơn học lấy nhiều

★ Tính năng
- Hơn 1500 câu hỏi với 40 đề thi part 5 có giải thích và dịch nghĩa rõ ràng giúp bạn luyện thi toeic tốt nhất
- Tổng hợp lý thuyết về ngữ pháp sẽ gặp trong phần thi toeic part 5
- Tổng hợp các mẹo về ngữ pháp trong phần thi toeic part 5
- Tổng hợp hơn 600 cụm từ thường gặp khi thi thật
- Làm bài test như thật, quản lý các câu hay sai giúp bạn tối ưu thời gian ôn luyện

Cuối cùng để lên điểm nhanh nhất bí quyết là kiên trì, giải đề hàng ngày và tinh thần không bỏ cuộc vì mục tiêu của bản thân. Chúc các bạn luôn sức khoẻ và nhiều động lực học tập để đạt được số điểm cao nhất.
This application prepares you with full knowledge of grammar and vocabulary with a large number of 1500 review questions with answers and detailed explanations to help you learn and practice yourself. Toeic- Best Part 5 exam at home. The application also has more than 40 topics closely examining the most current exam questions with very clear answers and explanations.

The Part 5 exam section of the TOEIC test consists of 40 questions. Each sentence in this section has a missing word / phrase and needs to be added. Candidates read the 4 options for each sentence and choose the best answer by blackening the circle corresponding to answers A, B, C or D in the answer sheet. There are usually two types of questions: grammar and vocabulary.

The "gold" time to complete 40 PART 5 part questions is 15 minutes excluding the answer sheet (~ 20s / sentence). There will be sentences that you don't take more than 5 seconds but there are also sentences that take nearly 1 minute.
In 40 questions of PART 5, there are about 22-25 grammar questions and 15 - 18 vocabulary questions. Therefore, we need to review both parts of this content.

If you are familiar with the study time and use this application properly, you can achieve at least 30 sentences or more for this test. Please follow the steps below to get the best results and shorten the preparation time!

Step 1: First open the "PART 5 Break" section of each section of this section. For example, you will learn about "Nouns" at the end of your studies in this section.
Step 2: At the end of step 1, open the "Part 5 Exam Tips" section on the quickest and most summarized tips of step 1. For example, you learn about Nouns at step 1 then go to step 2 go to the Exam Tips and learn about the tips of the noun sentences
Step 3: At the end of step 2, go to the "Review by Subject" section on the topics. Do the over and over and see the answer and explain the new year of the sentences. For example, if you learned in step 2 of the noun sentence, do the questions and see the answers to the topic topics. from. Repeat steps 1,2,3 for all topics and move down to step 4
Step 4: Go to this step, go to the practice section and do it again. You press the time for about 20 minutes. Then do as if you were taking a real exam, then look at the explanation section below. Do it over and over again in this section with the motto: "Learn less but the quality is better than learn more.

★ Features
- Over 1500 questions with 40 exam questions part 5 have clear explanations and translations to help you practice the best toeic exam
- Synthesis of the theory of grammar will be encountered in the toeic part 5 exam section
- Summary of grammar tips in the toeic part 5 exam section
- Synthesize more than 600 common phrases when taking real exams
- Doing test like real, managing sentences or false helps you to optimize preparation time

Finally, to get to the fastest point of the secret is perseverance, daily solving and the spirit of not giving up for your own goals. Wish you always stay healthy and motivated to learn to achieve the highest score.
Show more
Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.5 APK for Android 4.1+

Version: 1.0.5 for Android 4.1+

Update on: 2019-10-22

File size: 7.783.529 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Sửa lỗi giao diện
- Cập nhật thêm câu hỏi và sửa lỗi

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.5 APK (2019-10-22, 7.783.529 bytes)
2. Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.4 APK (2019-10-12, 7.783.529 bytes)
3. Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.2 APK (2019-05-10, 7.783.529 bytes)
4. Luyen thi TOEIC - Part 5 1.0.1 APK (2019-04-23, 7.783.551 bytes)