Download Kudo 1.0 APK

6 votes, 5/ 5
Package name: com.kudomobile
  • Author:

  • Version:

    1.0

  • Update on:

The description of Download Kudo 1.0 APK

Kudo là một game platform dựa trên nền tảng learning platform.
Phục vụ các đối tượng: Giáo viên, học sinh và doanh nghiệp.
Cho phép người dùng tạo và lưu trữ, chia sẻ các bộ câu hỏi, câu đố dưới hình thức trắc nghiệm. (1 câu hỏi, có nhiều câu trả lời: A,B,C,D)
Cho phép nhiều người dùng thi đấu với nhau, hoặc tự rèn luyện với bộ câu hỏi.
Quản lý, tổng hợp, báo cáo quá trình rèn luyện, điểm số thi đấu của người dùng.
Kudo is a platform game based on the learning platform.
Serving subjects: Teachers, students and businesses.
Allow users to create and store, share questions and quizzes in multiple choice forms. (1 question, many answers: A, B, C, D)
Allows multiple users to compete with each other, or train themselves with questions.
Manage, synthesize, report the process of training, the scores of users.
Show more
Kudo 1.0 APK for Android 4.1+

Version: 1.0 for Android 4.1+

Update on: 2019-02-15

File size: 9.881.433 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Kudo - Game In Education

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Kudo 1.0 APK (2019-02-15, 9.881.433 bytes)
2. Kudo: Agen Pulsa & PPOB Bayar Tagihan Online Murah 73-RELEASE.20180702-1800 APK (2018-07-26, 17.864.216 bytes)
3. Kudo 50.1-RELEASE.20170721-1700 APK (2017-08-31, 13.241.375 bytes)
4. Kudo 50.1-RELEASE.20170721-1700 APK (2017-08-18, 13.241.375 bytes)
5. Kudo 50.1-RELEASE.20170721-1700 APK (2017-08-17, 13.211.153 bytes)
6. Kudo 50.1-RELEASE.20170721-1700 APK (2017-08-03, 13.211.137 bytes)
7. Kudo 50.1-RELEASE.20170721-1700 APK (2017-08-03, 14.471.934 bytes)
8. Kudo 49-RELEASE.20170705-1100 APK (2017-07-06, 14.283.229 bytes)
9. Kudo 48-RELEASE.20170613-1500 APK (2017-06-15, 14.310.381 bytes)
10. Kudo 47-RELEASE.20170530-1600 APK (2017-06-14, 14.209.439 bytes)
11. Kudo 46-RELEASE.20170517-1600 APK (2017-05-31, 14.091.636 bytes)
12. Kudo 45-RELEASE.20170503-1400 APK (2017-05-04, 13.995.791 bytes)
13. Kudo 44.1-RELEASE.20170421-1300 APK (2017-04-21, 13.794.710 bytes)
14. Kudo 43-RELEASE.20170410-1600 APK (2017-04-10, 13.780.082 bytes)
15. Kudo 42-RELEASE.20170321-1700 APK (2017-03-23, 13.513.809 bytes)
16. Kudo 41-RELEASE.20170308-1700 APK (2017-03-09, 13.588.607 bytes)
17. Kudo 40-RELEASE.20170222-1300 APK (2017-02-24, 13.605.923 bytes)
18. Kudo 39-RELEASE.20170208-1700 APK (2017-02-10, 13.573.655 bytes)
19. Kudo 38.1-RELEASE.20170126-1500 APK (2017-01-26, 10.785.654 bytes)
20. Kudo 38-RELEASE.20170124-1800 APK (2017-01-25, 10.785.570 bytes)
21. Kudo 37-RELEASE.20170111-1600 APK (2017-01-11, 11.031.856 bytes)
22. Kudo 36-RELEASE.20161214-1800 APK (2016-12-15, 11.201.500 bytes)
23. Kudo 35-RELEASE.20161201-1600 APK (2016-12-04, 10.977.525 bytes)
24. Kudo 34.1-RELEASE.20161118-1400 APK (2016-11-21, 10.878.182 bytes)
25. Kudo 33-RELEASE.20161101-1900 APK (2016-11-02, 14.733.649 bytes)
26. Kudo 32-RELEASE.20161019-1300 APK (2016-10-21, 12.393.661 bytes)
27. Kudo 27-RELEASE.20160823-2000 APK (2016-08-25, 12.701.063 bytes)
28. Kudo 26-RELEASE.20160810-0900 APK (2016-08-12, 12.550.192 bytes)
29. Kudo 25-RELEASE.20160726-1500 APK (2016-08-01, 12.549.813 bytes)
30. Kudo 23-RELEASE.20160614-1100 APK (2016-06-30, 15.986.192 bytes)
31. Kudo 20-RELEASE.20160518-1000 APK (2016-06-05, 14.741.346 bytes)
32. Kudo 19-RELEASE.20160427-1200 APK (2016-05-21, 14.741.346 bytes)