44.764 votes, 4.3/ 5
Package name: cz.psc.android.kaloricketabulky
  • Author:

  • Version:

    Varies with device

  • Update on:

The description of Download Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií APK

Mějte přehled o své stravě a pohybu s aplikací Kalorické tabulky.

Kalorické tabulky umožňují každodenní evidenci energetického příjmu a energetického výdeje pomocí záznamu všech snědených potravin a provedených fyzických aktivit do jídelníčku. Aplikace nabízí výpočet doporučené energetické bilance v kaloriích (kcal) nebo v kilojoulech (kj).

Hubnutí, nabírání svalů, nebo jakákoli dieta může být efektivnější, když si uživatel hlídá denní příjem, výdej a výživové hodnoty. Kalorické tabulky vás naučí, jak zhubnout a jíst zdravě bez radikálního omezení, striktní diety, nebo hladovění.


Přehledný jídelníček

Celá aplikace pro zdravé hubnutí je česky. Umožňuje zapisovat jídelníček, počítat kalorie v jídle, kontrolovat nutriční hodnoty v potravinách,, atd. Denně si zapisujte jídelníček, ukládejte si svá oblíbená jídla nebo recepty.


Databáze potravin

Aplikace využívá denně aktualizovanou databázi energetických a nutričních hodnot potravin dostupných v ČR. Snědené potraviny lze ukládat i pomocí skenování čárového kódu na jejich obalu.


Inspirativní recepty s nutričními hodnotami

Najdete zde recepty od blogerů i uživatelů. Uvidíte jakou mají kalorickou hodnotu i to, jaké obsahují nutrienty. Recepty si můžete prohlédnout a jedním kliknutím si je vložíte do svého jídelníčku.

Propojení se sportovními aplikacemi

Kalorické tabulky lze propojit s dalšími sportovními aplikacemi (Google Fit, Samsung Health a Garmin). Díky tomu bude zapisování ještě rychlejší a snadnější.


Sledujte průběžně svou váhu i míry

Kalorické tabulky vám pomohou hlídat si váhu, sledovat míry jako obvod pasu, procenta tuku v těle a celkově si kontrolovat statistiky.


Praktický přenosný pomocník

Aplikace se stane vaším přenosným deníkem potravin, aktivit a sledovaných údajů při zdravém hubnutí, dietě, sportu. Využijete ji také ke kontrole nutričních hodnot v potravinách, získáte informace o vitamínech, minerálech nebo éčkách.


Premium předplatné

Premium předplatné vám odstraní reklamy v celé aplikaci. Nabídne možnost sledovat cukry, sůl, vápník, nasycené mastné kyseliny a PHE. Ukáže podrobnou analýzu jídelníčku za libovolné období. Navíc zde najdete ukázkové jídelníčky reálných uživatelů, kterým se podařilo zhubnout - Jídelníčky úspěšných.

Aplikace potřebuje pro svoji činnost připojení k internetu. Uložená data jsou přístupná i pomocí webové verze na stránkách KalorickeTabulky.cz. Jídelníček sestavený pro sebe, pro klienta nebo pro lékaře je uživatelům tedy vždy k dispozici.

Verze pro chytré hodinky (Wear OS) umožňuje sledovat zapsané hodnoty. Pro její běh je potřeba mít mobilní aplikaci.
Keep track of your diet and movement with the Caloric Table app.

Caloric tables allow daily recording of energy intake and energy expenditure by recording all eaten foods and physical activities performed in the diet. The application offers a calculation of the recommended energy balance in calories (kcal) or kilojoules (kj).

Losing weight, gaining muscle, or any diet can be more effective when the user watches for daily intake, delivery, and nutritional value. Caloric tables will teach you how to lose weight and eat healthy without radical restriction, strict diet, or starvation.


Well-arranged menu

The whole application for healthy weight loss is Czech. It allows you to write down your diet, count your calories in your meals, control your nutritional values ​​in foods, etc. Write down your diet every day, save your favorite foods or recipes.


Food database

The application uses a daily updated database of energy and nutritional values ​​of food available in the Czech Republic. Food can also be eaten by scanning a barcode on its packaging.


Inspirational recipes with nutritional values

You will find recipes from bloggers and users. You will see the caloric value of nutrients. You can view the recipes and put them in your diet with one click.

Interconnection with sports applications

Calorie tables can be linked to other sports applications (Google Fit, Samsung Health and Garmin). This will make writing faster and easier.


Keep an eye on your weight and measure

Calorie Tables help you keep track of weight, track rates like waist circumference, body fat percentage, and overall statistics.


Practical portable helper

The app will become your portable diary of food, activities, and tracking data for healthy weight loss, diet, sports. You can also use it to control the nutritional value of foods, get information about vitamins, minerals, or age.


Premium subscription

Premium subscription will remove your ads throughout the app. It will offer the possibility to monitor sugars, salt, calcium, saturated fatty acids and PHE. Shows a detailed diet analysis for any period. In addition, you will find sample menus of real users who have managed to lose weight - Menu successful.

The application needs an internet connection for its activity. The saved data is also accessible via the web version on KalorickeTabulky.cz. Therefore, a diet set up for yourself, for a client or for a doctor is always available to users.

The Wear OS version allows you to track your recorded values. You need a mobile application to run it.
Show more
Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2020-06-23

File size: 26.127.237 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- opravy drobných chyb

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-06-23, 26.127.237 bytes)
2. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-05-31, 26.342.830 bytes)
3. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-05-29, 26.342.690 bytes)
4. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-05-29, 26.342.986 bytes)
5. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-04-24, 26.396.897 bytes)
6. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-04-23, 25.829.524 bytes)
7. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-04-07, 25.754.638 bytes)
8. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-03-26, 25.751.206 bytes)
9. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-03-20, 25.751.096 bytes)
10. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-03-18, 25.756.358 bytes)
11. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-03-13, 25.756.178 bytes)
12. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-03-12, 26.216.566 bytes)
13. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-02-18, 26.217.053 bytes)
14. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií 3.3.84 APK (2020-02-13, 16.947.233 bytes)
15. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2020-01-06, 16.947.233 bytes)
16. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-11-29, 16.628.265 bytes)
17. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-11-16, 16.461.889 bytes)
18. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií 3.3.80 APK (2019-11-12, 16.462.032 bytes)
19. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií 3.3.79 APK (2019-11-07, 16.460.870 bytes)
20. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-11-03, 16.277.402 bytes)
21. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-10-25, 16.276.884 bytes)
22. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-10-03, 16.430.223 bytes)
23. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-09-23, 16.429.879 bytes)
24. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-09-11, 16.429.324 bytes)
25. Kalorické tabulky - hubnutí a počítání kalorií Varies with device APK (2019-08-30, 16.306.039 bytes)
26. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-10-09, 9.491.204 bytes)
27. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-10-05, 9.491.148 bytes)
28. Kalorické tabulky 3.3.32 APK (2018-10-03, 9.316.983 bytes)
29. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-09-12, 9.287.078 bytes)
30. Kalorické tabulky 3.3.30 APK (2018-09-10, 9.284.310 bytes)
31. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-09-04, 9.284.310 bytes)
32. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-08-31, 9.283.838 bytes)
33. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-08-24, 9.283.642 bytes)
34. Kalorické tabulky Varies with device APK (2018-08-03, 9.271.368 bytes)
35. Kalorické tabulky 3.3.22 APK (2018-07-22, 8.656.928 bytes)
36. Kalorické tabulky 3.3.21 APK (2018-07-05, 8.654.752 bytes)
37. Kalorické tabulky 3.3.20 APK (2018-07-03, 8.626.891 bytes)
38. Kalorické tabulky 3.3.19 APK (2018-06-08, 8.620.508 bytes)
39. Kalorické tabulky 3.3.18 APK (2018-06-05, 8.620.520 bytes)
40. Kalorické tabulky 3.3.16 APK (2018-05-31, 8.621.083 bytes)
41. Kalorické tabulky 3.3.15 APK (2018-05-28, 8.613.928 bytes)
42. Kalorické tabulky 3.3.14 APK (2018-05-25, 8.603.736 bytes)
43. Kalorické tabulky 3.3.13 APK (2018-05-23, 8.328.223 bytes)
44. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-11-19, 7.996.503 bytes)
45. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-11-13, 7.996.783 bytes)
46. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-10-27, 7.995.911 bytes)
47. Kalorické tabulky 3.2.23 APK (2017-10-26, 7.662.250 bytes)
48. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-09-21, 7.662.250 bytes)
49. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-09-15, 7.659.986 bytes)
50. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-09-07, 7.660.451 bytes)
51. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-08-17, 7.194.063 bytes)
52. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-08-11, 7.124.410 bytes)
53. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-07-27, 7.117.714 bytes)
54. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-07-02, 7.187.166 bytes)
55. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-05-30, 7.159.874 bytes)
56. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-05-11, 7.155.966 bytes)
57. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-04-01, 7.155.966 bytes)
58. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-03-29, 7.159.442 bytes)
59. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-02-12, 7.128.282 bytes)
60. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-02-10, 7.066.460 bytes)
61. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-02-05, 7.066.080 bytes)
62. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-01-31, 7.127.137 bytes)
63. Kalorické tabulky 3.2.2 APK (2017-01-31, 7.127.137 bytes)
64. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-01-27, 7.127.137 bytes)
65. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-01-23, 7.110.633 bytes)
66. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-01-21, 7.009.033 bytes)
67. Kalorické tabulky Varies with device APK (2017-01-20, 6.205.250 bytes)
68. Kalorické tabulky Varies with device APK (2016-12-19, 6.172.241 bytes)
69. Kalorické tabulky 3.1.27 APK (2016-12-13, 6.172.241 bytes)
70. Kalorické tabulky Varies with device APK (2016-11-26, 6.112.173 bytes)
71. Kalorické tabulky 3.1.26 APK (2016-11-25, 6.112.173 bytes)
72. Kalorické tabulky 3.1.25 APK (2016-11-21, 6.017.694 bytes)
73. Kalorické tabulky 3.1.24 APK (2016-11-13, 5.815.152 bytes)
74. Kalorické tabulky 3.1.23 APK (2016-10-21, 5.846.086 bytes)
75. Kalorické tabulky 3.1.22 APK (2016-09-08, 5.825.654 bytes)
76. Kalorické tabulky 3.1.21 APK (2016-09-06, 5.818.031 bytes)
77. Kalorické tabulky 3.1.20 APK (2016-08-22, 5.837.310 bytes)
78. Kalorické tabulky 3.1.19 APK (2016-08-15, 5.835.615 bytes)
79. Kalorické tabulky 3.1.18 APK (2016-07-29, 5.807.618 bytes)
80. Kalorické tabulky 3.1.15 APK (2016-06-29, 5.890.956 bytes)
81. Kalorické tabulky 3.1.13 APK (2016-06-04, 5.756.251 bytes)
82. Kalorické tabulky 3.1.9 APK (2016-03-22, 4.630.422 bytes)
83. Kalorické tabulky 3.1.0b (82) APK (2016-01-04, 4.638.178 bytes)
84. Kalorické tabulky 3.0.27 APK (2016-01-01, 4.530.436 bytes)
85. Kalorické tabulky 3.0.25 APK (2015-12-03, 4.530.401 bytes)
86. Kalorické tabulky 3.0.18 APK (2015-07-30, 4.526.659 bytes)
87. Kalorické tabulky Varies with device APK (2015-07-10, 4.392.796 bytes)
88. Kalorické tabulky Varies with device APK (2015-06-03, 3.845.225 bytes)
89. Kalorické tabulky Varies with device APK (2015-05-29, 3.492.212 bytes)
90. Kalorické tabulky 2.7 APK (2015-01-01, 997.470 bytes)