5/5 - 143.985 votes

Package: pl.inpost.inmobile

Download APK now
The description of Download InPost Mobile 2.8.1 APK
Odkryj usługę zdalnego otwierania skrytek i odbieraj paczki szybciej niż kiedykolwiek wcześniej!

Nowa aplikacja mobilna InPost Mobile wprowadza szereg funkcjonalności, które sprawiają, że korzystanie z Paczkomatów oraz śledzenie przesyłek jest proste jak nigdy. Dzięki aplikacji masz wszystkie przesyłki w jednym miejscu, odbierasz powiadomienia o statusie paczki w telefonie, masz kod odbioru i kod QR, a nawet otrzymujesz przypomnienia o odbiorze paczki, kiedy jesteś w pobliżu Paczkomatu.

► Otwierasz skrytkę zdalnie
Najważniejszą funkcjonalnością InPost Mobile jest innowacyjna usługa zdalnego otwierania skrytek, która pozwala na odbieranie przesyłek bez konieczności korzystania z ekranu Paczkomatu. Wystarczy, że klikniesz odpowiedni przycisk w naszej aplikacji i gotowe – Twoja skrytka otworzy się sama i uwolni przesyłkę dla Ciebie. Oczywiście, dla każdej dostarczonej przesyłki widoczny jest również kod odbioru i/lub kod QR.

► Masz wszystkie paczki w jednym miejscu
Przesyłki, również te kurierskie, które w ciągu ostatnich 30 dni zostały zamówione na przypisany do aplikacji numer telefonu, będą widoczne od razu po zalogowaniu do aplikacji – nie musisz rejestrować ich samodzielnie. Paczki zostaną domyślnie posortowane w zależności do tego, na jakim etapie podróży do Paczkomatu się znajdują. Każdej z nich możesz również nadać nazwę i opis. Dodatkowo, wszystkie paczki będą miały przydzielony numer przesyłki, a także dane nadawcy oraz aktualny status z historią zmian.

► Odbierasz przesyłki w ramach Multiskrytki
Multiskrytka to nowa funkcjonalność, która pozwala na odbieranie wielu przesyłek z jednej skrytki Paczkomatu. Paczki, które znalazły się w Multiskrytce, są w aplikacji zgrupowane w jeden komunikat i wyróżnione kolorem niebieskim.

► Oszczędzasz czas
Aplikacja InPost Mobile to przede wszystkim oszczędność czasu przy odbiorze paczki z Paczkomatu. Możesz odebrać swoje przesyłki zdalnie albo przy pomocy kodów odbioru QR, które znajdziesz bez problemu w aplikacji mobilnej.

► Masz Paczkomaty zawsze blisko siebie
Na mapie dostępnej w aplikacji z łatwością wyszukasz Paczkomaty i Punkty Odbioru Paczek (POP). Wystarczy, że klikniesz na mapę, a przy włączonej lokalizacji aplikacja wskaże Ci najbliższe Paczkomaty, POP-y, a także pokaże do nich drogę z punktu, w którym aktualnie się znajdujesz.


► Odbierasz paczki po drodze
Dzięki funkcji notyfikacji opartych na technologii geofencingu, przypomnimy Ci o odbiorze paczki, gdy znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu. Włącz powiadomienia dla InPost Mobile w swoim smartfonie, określ zasięg radaru w ustawieniach aplikacji i korzystaj z wszystkich możliwości.

► Zawsze wiesz, gdzie jest Twoja paczka
Za pomocą aplikacji możesz śledzić wszystkie paczki, na które czekasz. Co więcej, dzięki powiadomieniom push na ekranie swojego telefonu, jesteś na bieżąco ze zmianami statusów przesyłki. Masz również możliwość archiwizowania swoich paczek, co jest przydatne wtedy, gdy potrzebujesz o nich informacji w późniejszym terminie.

► Jesteś na bieżąco z centrum powiadomień
Dzięki centrum powiadomień zawsze wiesz, co się dzieje z Twoją przesyłką, a także otrzymujesz informację o nowych konkursach i ciekawych akcjach, które organizujemy.

► Płacisz bezgotówkowo za przesyłki pobraniowe
Możesz zapłacić za przesyłki pobraniowe dzięki szybkim przelewom PayByLink – to proste i wygodne rozwiązanie, które daje Ci swobodę i pełną kontrolę nad zamówieniem.

► Śledzisz paczki najbliższych, kiedy potrzebujesz
Z InPost Mobile możesz śledzić przesyłki swoich bliskich zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz. Wystarczy, że podadzą Ci swój 24-cyfrowy numer przesyłki – wpisz lub wklej go w aplikacji i miej paczki najbliższych w swoim telefonie.

► Tworzysz aplikację razem z nami
Regularnie aktualizujemy produkt, odpowiadając na sugestie i zgłoszenia użytkowników. Aplikacja InPost Mobile ma być przede wszystkim dla Ciebie, dlatego słuchamy tego, co masz nam do powiedzenia.
Discover the remote locker service and receive packages faster than ever before!

The new InPost Mobile application introduces a number of functionalities that make using Paczkomaty and tracking parcels as easy as never before. Thanks to the application, you have all your parcels in one place, you receive notifications about the status of the package on your phone, you have a receipt code and a QR code, and even receive reminders about the collection of a parcel when you are near a parcel locker.

► You open the cache remotely
The most important functionality of InPost Mobile is the innovative remote locker service that allows you to receive parcels without having to use the Parcel Locker screen. All you have to do is click the appropriate button in our application and it's ready - your box will open by itself and release the package for you. Of course, the pickup code and / or QR code is also visible for each shipment delivered.

► You have all your packages in one place
Shipments, including courier, which have been ordered in the last 30 days to the telephone number assigned to the application, will be visible immediately after logging into the application - you do not have to register them yourself. Parcels will be sorted by default, depending on what stage of travel they are to. You can also give each name and description. In addition, all parcels will be assigned a tracking number, as well as sender's details and current status with change history.

► You receive parcels within Multiskrytki
Multiskrytka is a new functionality that allows you to receive multiple parcels from one PO box. The packages that were in Multiskrytka are grouped in one message and highlighted in blue.

► You save time
The InPost Mobile application is primarily a time saver when collecting a parcel from a Parcel Locker. You can pick up your shipments remotely or with the help of QR pickup codes, which you can easily find in the mobile application.

► You have parcel lockers always close by
You can easily search Parcel Lockers and Parcel Collection Points (POP) on the map available in the application. All you have to do is click on the map, and with the location switched on, the application will show you the nearest parcel lockers, POPs, and also show them the way from the point where you are currently.


► You collect parcels along the way
Thanks to the notification function based on geofencing technology, we will remind you to pick up the package when you are near the Parcel Locker. Turn on notifications for InPost Mobile on your smartphone, specify the radar range in the application settings and enjoy all the possibilities.

► You always know where your package is
Using the application you can track all the packages you are waiting for. What's more, thanks to push notifications on the screen of your phone, you are up to date with changes in shipment status. You can also archive your packages, which is useful when you need information about them at a later date.

► You are up to date with the notification center
Thanks to the notification center, you always know what is happening with your shipment, and you also receive information about new competitions and interesting actions that we organize.

► You pay cashless on delivery
You can pay for cash on delivery thanks to PayByLink fast transfers - it's a simple and convenient solution that gives you freedom and full control over your order.

► Track parcels of your loved ones when you need them
With InPost Mobile, you can track the shipments of your loved ones whenever you need them. All they have to do is give you their 24-digit tracking number - enter or paste it into the application and have parcels coming in on your phone.

► You create the application with us
We regularly update the product, responding to user suggestions and submissions. The InPost Mobile application is to be primarily for you, which is why we listen to what you have to say to us.
Show more
  • Category

    SHOPPING
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 5.0+

InPost Mobile 2.8.1 APK for Android 5.0+

Version 2.8.1 for Android 5.0+
Update on 2020-09-15
Installs 1.000.000++
File size 15.023.985 bytes
App permissions view permissions
What's new Regularnie aktualizujemy aplikację InPost Mobile, odpowiadając na potrzeby i sugestie użytkowników. W najnowszej wersji poprawiliśmy błąd występujący na niektórych wersjach systemu Android.

Versions history:

Show more