5/5 - 243.350 votes

Package: pl.inpost.inmobile

Download APK now
The description of Download InPost Mobile 3.0.1 APK
Nadawaj bez drukowania etykiety i otwieraj skrytki zdalnie z InPost Mobile!
Nowa aplikacja mobilna InPost Mobile wprowadza szereg możliwości, dzięki którym korzystanie z Paczkomatów oraz śledzenie przesyłek jest proste jak nigdy.
• Wysyłasz paczki bez etykiety
Teraz możesz nadać swoją paczkę wygodnie w aplikacji InPost Mobile – bez drukowania etykiety i 24/7. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać kod nadania w Paczkomacie i gotowe. Dodatkowo, jeśli wybierzesz nadanie w aplikacji, możesz wysłać paczkę z dowolnego Paczkomatu.
• Otwierasz skrytkę zdalnie
Najważniejszą funkcją InPost Mobile jest innowacyjna usługa zdalnego otwierania skrytek, która pozwala na odbieranie przesyłek bez konieczności korzystania z ekranu Paczkomatu. Wystarczy, że klikniesz odpowiedni przycisk w naszej aplikacji i gotowe – Twoja skrytka otworzy się sama i uwolni przesyłkę dla Ciebie. Oczywiście, dla każdej dostarczonej przesyłki widoczny jest również kod odbioru i/lub kod QR.
• Masz wszystkie paczki w jednym miejscu
Przesyłki, również te kurierskie, które w ciągu ostatnich 30 dni zostały zamówione na przypisany do aplikacji numer telefonu, będą widoczne od razu po zalogowaniu do aplikacji – nie musisz rejestrować ich samodzielnie. Paczki zostaną domyślnie posortowane w zależności do tego, na jakim etapie podróży do Paczkomatu się znajdują. Każdej z nich możesz również nadać nazwę i opis.
• Odbierasz przesyłki w ramach Multiskrytki
Multiskrytka to nowa opcja, która pozwala na odbieranie wielu przesyłek z jednej skrytki Paczkomatu. Paczki, które znalazły się w Multiskrytce, są w aplikacji zgrupowane w jeden komunikat i wyróżnione kolorem niebieskim.
• Oszczędzasz czas
Aplikacja InPost Mobile to przede wszystkim oszczędność czasu przy odbiorze paczki z Paczkomatu. Możesz odebrać swoje przesyłki zdalnie albo przy pomocy kodów odbioru QR, które znajdziesz bez problemu w aplikacji mobilnej.
• Masz Paczkomaty zawsze blisko siebie
Na mapie dostępnej w aplikacji z łatwością wyszukasz Paczkomaty i PaczkoPunkty (POP). Wystarczy, że klikniesz na mapę, a przy włączonej lokalizacji aplikacja wskaże Ci najbliższe Paczkomaty, PaczkoPunkty, a także pokaże do nich drogę z punktu, w którym aktualnie się znajdujesz.
• Odbierasz paczki po drodze
Dzięki funkcji notyfikacji opartych na technologii geofencingu, przypomnimy Ci o odbiorze paczki, gdy znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu. Włącz powiadomienia dla InPost Mobile w swoim smartfonie, określ zasięg radaru w ustawieniach aplikacji i korzystaj z wszystkich możliwości.
• Zawsze wiesz, gdzie jest Twoja paczka
Za pomocą aplikacji możesz śledzić wszystkie paczki, na które czekasz. Co więcej, dzięki powiadomieniom push na ekranie swojego telefonu, jesteś na bieżąco ze zmianami statusów przesyłki. Masz również możliwość archiwizowania swoich paczek, co jest przydatne wtedy, gdy potrzebujesz o nich informacji w późniejszym terminie.
• Jesteś na bieżąco z centrum powiadomień
Dzięki centrum powiadomień zawsze wiesz, co się dzieje z Twoją przesyłką, a także otrzymujesz informację o nowych konkursach i ciekawych akcjach, które organizujemy.
• Płacisz bezgotówkowo za przesyłki pobraniowe
Możesz zapłacić za przesyłki pobraniowe dzięki szybkim przelewom PayByLink – to proste i wygodne rozwiązanie, które daje Ci swobodę i pełną kontrolę nad zamówieniem.
• Śledzisz paczki najbliższych, kiedy potrzebujesz
Z InPost Mobile możesz śledzić przesyłki swoich bliskich zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz. Wystarczy, że podadzą Ci swój 24-cyfrowy numer przesyłki – wpisz lub wklej go w aplikacji i miej paczki najbliższych w swoim telefonie.
• Tworzysz aplikację razem z nami
Regularnie aktualizujemy produkt, odpowiadając na sugestie i zgłoszenia użytkowników. Aplikacja InPost Mobile ma być przede wszystkim dla Ciebie, dlatego słuchamy tego, co masz nam do powiedzenia.
Send labels without printing and open lockers remotely with InPost Mobile!
The new InPost Mobile mobile application introduces a number of possibilities, thanks to which the use of Parcel Lockers and tracking parcels is easier than ever.
• You ship packages without a label
Now you can send your parcel conveniently in the InPost Mobile application - without printing the label and 24/7. Just scan the QR code or enter the shipping code in the parcel locker and it's ready. Additionally, if you choose to ship in the application, you can send a parcel from any Parcel Locker.
• You open the locker remotely
The most important function of InPost Mobile is the innovative remote locker opening service, which allows you to collect parcels without having to use the parcel locker screen. All you have to do is click the appropriate button in our application and it's ready - your locker will open itself and release the package for you. Of course, you will also see a pickup code and / or QR code for each shipment delivered.
• You have all your packages in one place
Shipments, including courier ones, which have been ordered for the phone number assigned to the application in the last 30 days, will be visible immediately after logging into the application - you do not have to register them yourself. The parcels will be sorted by default depending on which stage of the journey to the parcel locker they are at. You can also give each of them a name and description.
• You collect parcels as part of Multiskrytki
Multiskrytka is a new option that allows you to receive multiple parcels from one parcel locker. Packages that are in Multiskrytka are grouped in the application into one message and highlighted in blue.
• You save time
The InPost Mobile application primarily saves time when collecting a parcel from a parcel locker. You can pick up your parcels remotely or using QR codes, which you can easily find in the mobile application.
• You always have parcel lockers close to you
You can easily find Paczkomaty and PaczkoPunkty (POP) on the map available in the application. All you need to do is click on the map, and with the location turned on, the application will show you the nearest Paczkomaty, PaczkoPoints, and will show you the way to them from the point where you are currently at.
• You pick up parcels on the way
Thanks to the notification function based on geofencing technology, we will remind you to pick up the parcel when you are near the parcel locker. Enable notifications for InPost Mobile on your smartphone, set the radar range in the application settings and use all the possibilities.
• You always know where your package is
Using the application, you can track all the packages you are waiting for. What's more, thanks to push notifications on the screen of your phone, you are up to date with changes in shipment status. You also have the option of archiving your packages, which is useful when you need information about them at a later date.
• You are up to date with the notification center
Thanks to the notification center, you always know what is happening with your shipment, and you also receive information about new competitions and interesting campaigns that we organize.
• You pay cashless for cash on delivery
You can pay for cash on delivery thanks to fast PayByLink transfers - it is a simple and convenient solution that gives you freedom and full control over your order.
• You follow the packages of your loved ones when you need them
With InPost Mobile you can track the shipments of your loved ones whenever you need to. All they need to do is give you their 24-digit tracking number - enter or paste it in the application and have the packages of your loved ones on your phone.
• You create an application with us
We regularly update the product, responding to user suggestions and reports. The InPost Mobile application is meant to be primarily for you, which is why we listen to what you have to tell us.
Show more
  • Category

    SHOPPING
  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 5.0+

InPost Mobile 3.0.1 APK for Android 5.0+

Version 3.0.1 for Android 5.0+
Update on 2020-12-21
Installs 1.000.000++
File size 21.239.838 bytes
App permissions view permissions
What's new Odpowiadając na potrzeby i sugestie naszych Użytkowników regularnie aktualizujemy aplikację InPost Mobile. W najnowszej wersji wprowadziliśmy zmiany optymalizacyjne i usprawnienia oraz poprawiliśmy kilka drobnych błędów.

Versions history:

Show more