58 votes, 3.4/ 5
Package name: com.routit.hipper
 • Author:

 • Version:

  1.10

 • Update on:

The description of Download HIPPER 1.10 APK

HIPPER

“Bedien je zakelijke telefoon met HIPPER. Wees overal bereikbaar op jouw manier, op jouw moment.”

HIPPER maakt het mogelijk de functies van uw telefooncentrale op een intuïtieve manier te bedienen. Zo heeft u optimale controle over uw bereikbaarheid, overal: op kantoor, thuis, bij de klant en onderweg.

Afstandsbediening
HIPPER werkt als de afstandsbediening van uw bedrijfstelefooncentrale. U kunt met HIPPER instellingen wijzigen zoals:
• Niet storen
• Doorschakelen (altijd, als niet bereikbaar, als in gesprek)
• Verkort kiezen
• Gelijktijdig rinkelen
• en nog 15 andere telefoon centrale functies

Met HIPPER kunt u een binnenkomende oproep opnemen, u kunt een gesprek doorverbinden. Ook zijn uw contactpersonen en uw belhistorie (gebelde, gemiste en ontvangen gesprekken) aanwezig. Vanuit de belhistorie kunt u eenvoudig een gesprek opzetten.

Mobiliteit
HIPPER biedt tevens de controle over een aantal mobiliteitsmogelijkheden, zodat u via één enkel nummer te allen tijde bereikbaar kunt zijn, wanneer u dat wenst!

• Anywhere – Als u onderweg bent of regelmatig wisselt van werkplek, koppelt u met Anywhere uw mobiele telefoon aan uw vaste nummer, zodat deze mee rinkelt als er wordt gebeld. Als u mobiel opneemt, ziet de beller gewoon uw vaste nummer. Met *11 kunt u het gesprek verplaatsen naar uw vaste toestel, als u tijdens het gesprek weer op uw werkplek aankomt.
• Kantoor op afstand - Werkt u een dag vanuit huis; gebruik dan Kantoor op afstand – en uitsluitend uw thuistelefoon of mobiel zal rinkelen, omdat die nu onderdeel is van uw zakelijke telefooncentrale. Met HIPPER kunt u Kantoor op afstand eenvoudig instellen en vervolgens bellen, zonder dat er op de thuistelefoon kosten worden gemaakt.
• Klik-en-bel – Met HIPPER laat u de telefooncentrale een gesprek opzetten. U wordt eerst zelf gebeld. Zodra u opneemt, belt de centrale uit.
• Als u Anywhere of Kantoor op afstand aanzet, en uw thuis- of mobiele toestel heeft gekoppeld, gaat deze ook over. Op deze manier kunt u zakelijk bellen met uw thuistelefoon of mobiel, zonder dat u privé telefoonkosten maakt. Tevens ziet de persoon aan de andere kant van de lijn uw zakelijke nummer op zijn display.
• Met Hipper heeft u 2 identiteiten; de zakelijke en de mobiele.
• Als u de zakelijke identiteit gebruikt, weten uw collegae dat u in gesprek bent en ziet de receptioniste dat op haar scherm. Zij kan zelfs inbreken tijdens uw gesprek dat u op dat moment voert, onafhankelijk van het toestel wat u gebruikt.
Hipper

"Control your business phone with Hipper. Be accessible everywhere in your way, on your time. "

Hipper allows the functions of your telephone in an intuitive way to operate. This gives you maximum control over your accessibility, anywhere: in the office, at home, at the client and on the go.

Remote control
Hipper works like the remote control of your PBX. You can change settings such Hipper:
• Do not disturb
• Call forward (Always, if not available, as in conversation)
• Abbreviated Dialing
• Simultaneous ringing
• and 15 other PBX functions

Met Hipper you can record incoming call, you can transfer a call. Also, your contacts and your call history (dialed, missed and received calls) are present. From the call history you can easily make a call.

Mobility
Hipper also provides control over a number of mobility options, allowing you to send any number at all times you are, whenever you want!

• Anywhere - If you travel frequently or change of workplace, disconnect Anywhere with your mobile phone to your fixed number, so that it rings when a call is received. Certain mobile recording, see the caller just your regular number. With * 11, you can move the call to your desk phone when you call back at your workplace arrives.
• Remote Office - you work from home one day, then use Office remotely - and only your home or mobile phone will ring, because it is now part of your business telephone system. Met Office Hipper kunt you remotely easily set and then call, without the home phone costs are incurred.
• Click-to-call - With Hipper leave the telephone make a call. You will first call itself. Once you answer, calling out the center.
• If you or Office Anywhere remote turn on, and your home or mobile phone is paired, this also. In this way, you can call your home business or mobile phone without having to make private telephone. Also see the person on the other end of the line your work number on his display.
• With Hipper you have 2 identities, business and mobile.
• If the corporate identity, your colleagues know that you are busy and see the receptionist on her screen. They may even break during your conversation you are currently conducts, regardless of the device you are using.
Show more
 • Category:

  BUSINESS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.1+

HIPPER 1.10 APK for Android 4.1+

Version: 1.10 for Android 4.1+

Update on: 2019-06-15

File size: 2.780.105 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Kleine bugfixes, minimale versie van Android is vanaf deze versie 4.1

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. HIPPER 1.10 APK (2019-06-15, 2.780.105 bytes)
2. HIPPER 1.09 APK (2018-07-20, 2.161.101 bytes)
3. HIPPER 1.09 APK (2017-02-09, 908.562 bytes)
4. HIPPER 1.09 APK (2017-01-08, 907.680 bytes)
5. HIPPER 1.09 APK (2016-04-07, 907.468 bytes)