12.387 votes, 2.1/ 5
Package name: com.vnptit.schoolelearning
  • Author:

  • Version:

    1.1.2

  • Update on:

The description of Download vnEdu LMS 1.1.2 APK

MỤC TIÊU HỆ THỐNG:

Hệ thống VNPT ELearning được xây dựng nhằm mục đích giúp nhà trường giải quyết được chi phí đào tạo nguồn lực, khắc phục hạn chế về thời gian, chi phí và nhân sự liên quan. Với ELearning, các cá nhân hay tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến để tiếp nhận học viên, đào tạo và thu học phí hay cung cấp những bài thi, chứng chỉ như các cơ sở đào tạo khác. Đưa hệ thống Elearning vào ứng dụng trong đào tạo nguồn lực là xu hướng phát triển bền vững của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong quá trình hội nhập.
SYSTEM OBJECTIVES:

VNPT ELearning system was built to help the school solve the costs of training resources, overcome limitations of time, costs and related personnel. With ELearning, individuals or organizations can set up an online school to accept students, train and collect fees, or provide exams and certificates like other training institutions. Bringing the Elearning system into application in resource training is a sustainable development trend of many large companies and corporations in the integration process.
Show more
vnEdu LMS 1.1.2 APK for Android 4.1+

Version: 1.1.2 for Android 4.1+

Update on: 2020-04-30

File size: 28.646.869 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Cập nhập học liệu MSTeam
- Tối ưu thời gian lấy dữ liệu

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. vnEdu LMS 1.1.2 APK (2020-04-30, 28.646.869 bytes)
2. vnEdu LMS 1.1.0 APK (2020-04-16, 28.375.920 bytes)
3. vnEdu LMS 1.0.13 APK (2020-04-08, 30.130.248 bytes)
4. vnEdu LMS 1.0.12 APK (2020-04-07, 30.109.645 bytes)
5. vnEdu LMS 1.0.10 APK (2020-03-27, 30.130.359 bytes)
6. vnEdu LMS 1.0.9 APK (2020-03-27, 30.290.328 bytes)
7. vnEdu LMS 1.0.8 APK (2020-03-21, 30.282.245 bytes)
8. vnEdu LMS 1.0.7 APK (2020-03-15, 30.273.830 bytes)
9. vnEdu LMS 1.0.6 APK (2020-03-09, 30.014.875 bytes)
10. ELearning School 1.0.5 APK (2020-02-20, 28.770.410 bytes)
11. ELearning School 1.0.2 APK (2020-02-16, 28.606.176 bytes)
12. ELearning School 1.0 APK (2020-02-11, 28.606.167 bytes)
13. ELearning School 1.0 APK (2020-02-07, 28.606.173 bytes)