0 votes, NAN/ 5
Package name: com.dntm1809ax

The description of Download Dotary 1.3 APK

Dotary là gì?
Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động nghiệp vụ công chứng và kinh nghiệm phát triển phần mềm, chúng tôi mong muốn cung cấp đến khách hàng các giải pháp 4.0 tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động công chứng.

DOTARY là phần mềm chuyên dụng phục vụ trong hoạt động công chứng.

DOTARY giúp cho Công chứng viên, các tổ chức công chứng, thư ký nghiệp vụ và các tổ chức, cơ quan có liên quan, phối hợp kiểm soát thông tin công chứng theo quy định pháp luật và các hoạt động nghiệp vụ công chứng khác, nhằm đảm bảo cho hoạt động công chứng được an toàn và đúng pháp luật.
What is dotary?
With our many years of experience in notarial operations and software development experience, we wish to provide our customers with 4.0 solutions to enhance the application of technology in notarization activities.

DOTARY is a specialized software for notarial activities.

DOTARY helps notaries, notarial organizations, professional secretaries and related organizations and agencies to coordinate control of notarial information in accordance with law and other professional notary activities. , to ensure that the notarization is safe and lawful.
Show more
  • Category:

    BUSINESS

  • Get it on:

  • Requirements:

    Android 4.1+

Dotary 1.3 APK for Android 4.1+

Version: 1.3 for Android 4.1+

Update on: 2019-11-11

File size: 23.272.409 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Phiên bản đầu tiên

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Dotary 1.3 APK (2019-11-11, 23.272.409 bytes)
2. Dotary 3.0 APK (2019-11-07, 23.272.402 bytes)