Download Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 4.3 APK

6.700 votes, 4.8/ 5
Package name: com.bigdapps.convertphonenumber
 • Author:

 • Version:

  4.3

 • Update on:

The description of Download Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 4.3 APK

Quá trình đổi đầu số điện thoại, thuê bao 11 số thành 10 số của 5 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel và Vietnamobile sẽ bắt đầu từ 00h00 ngày 15/9/2018 và kết thúc vào 23h59 ngày 30/6/2019.
Việc chuyển đổi đầu số điện thoại, thuê bao di động 11 số về 10 số chỉ thay đổi 4 chữ số đầu 3 chữ số. Toàn bộ 7 chữ số cuối cùng trong số thuê bao di động sẽ được giữ nguyên.

Dưới đây là chi tiết cách chuyển đổi đầu số điện thoại của 5 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile và Gmobile:

* Đổi đầu số điện thoại MobiFone

Đầu số 0120 chuyển đổi thành 070
Đầu số 0121 chuyển đổi thành 079
Đầu số 0122 chuyển đổi thành 077
Đầu số 0126 chuyển đổi thành 076
Đầu số 0128 chuyển đổi thành 078

Ví dụ thuê bao: 0128.7878.888 sẽ chuyển thành 078.7878.888

* Đổi đầu số điện thoại VinaPhone

Đầu số 0123 chuyển đổi thành 083
Đầu số 0124 chuyển đổi thành 084
Đầu số 0125 chuyển đổi thành 085
Đầu số 0127 chuyển đổi thành 081
Đầu số 0129 chuyển đổi thành 082

Ví dụ thuê bao: 0129.8222.888 sẽ chuyển thành 082.8222.888

* Đổi đầu số điện thoại Viettel
Đầu số 0162 chuyển đổi thành 032
Đầu số 0163 chuyển đổi thành 033
Đầu số 0164 chuyển đổi thành 034
Đầu số 0165 chuyển đổi thành 035
Đầu số 0166 chuyển đổi thành 036
Đầu số 0167 chuyển đổi thành 037
Đầu số 0168 chuyển đổi thành 038
Đầu số 0169 chuyển đổi thành 039

Ví dụ thuê bao: 0169.9333.999 sẽ chuyển thành: 039.9333.999

* Đổi đầu số điện thoại Vietnamobile

Đầu số 0186 chuyển đổi thành 056
Đầu số 0188 chuyển đổi thành 058

Ví dụ thuê bao: 0188.8555.888 sẽ chuyển thành: 058.8555.888

* Đổi đầu số điện thoại Gmobile

Đầu số 0199 chuyển đổi thành 059

Ví dụ thuê bao: 0199.5959.999 sẽ chuyển thành: 059.5959.999

Các thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi.
The process of changing the phone number, subscriber 11 numbers into 10 numbers of 5 operators Viettel, VinaPhone, MobiFone, Gtel and Vietnamobile will start at 00h00 on 15/9/2018 and end on 23h59 on 30/6/2019 .
The conversion of telephone numbers, mobile subscribers 11 numbers to 10 numbers only change the 4 digits of the first 3 digits. All last 7 digits of mobile subscribers will be retained.

Here are details on how to convert the phone number of 5 Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile and Gmobile:

* Change MobiFone phone number

The number 0120 is converted to 070
The number 0121 is converted to 079
Number 0122 converted to 077
The number 0126 is converted to 076
Number 0128 converted to 078

For example, 0128.7878.888 will be converted to 078.7878.888

* Change the phone number VinaPhone

Number 0123 converted to 083
Number 0124 converted to 084
Number 0125 converted to 085
Number 0127 converted to 081
Number 0129 is converted to 082

For example, 0129.8222.888 will convert to 082.8222.888

* Change the phone number of Viettel
The number 0162 is converted to 032
The number 0163 is converted to 033
The number 0164 is converted to 034
The number 0165 is converted to 035
The number 0166 is converted to 036
The number 0167 is converted to 037
The number 0168 is converted to 038
The number 0169 is converted to 039

For example, 0169.9333.999 will be converted to: 039.9333.999

* Change the phone number of Vietnamobile

Number 0186 is converted to 056
The number 0188 is converted to 058

For example, 0188.8555.888 will be converted to: 058.8555.888

* Change Gmobile phone number

Number 0199 is converted to 059

Subscriber example: 0199.5959.999 will be converted to: 059.5959.999

10-digit mobile subscribers remain unchanged.
Show more
 • Category:

  TOOLS

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.0.3+

Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 4.3 APK for Android 4.0.3+

Version: 4.3 for Android 4.0.3+

Update on: 2018-12-28

File size: 6.872.715 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

cap nhat giao dien

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 4.3 APK (2018-12-28, 6.872.715 bytes)
2. Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 1.8 APK (2018-10-08, 6.917.698 bytes)
3. Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 1.5 APK (2018-10-03, 6.635.770 bytes)
4. Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 1.4 APK (2018-10-01, 6.633.994 bytes)
5. Đổi đầu số điện thoại - Doi dau so 1.2.1 APK (2018-09-29, 6.625.277 bytes)
6. Convert Phone Numbers 1.2.0 APK (2018-09-18, 2.833.687 bytes)
7. Convert Phone Numbers 1.1.3 APK (2018-09-17, 2.816.267 bytes)
8. Convert Phone Numbers 1.1.2 APK (2018-08-26, 2.813.248 bytes)
9. Convert Phone Numbers 1.1.1 APK (2018-08-24, 2.813.624 bytes)
10. Convert Phone Numbers 1.1.0 APK (2018-07-24, 2.811.568 bytes)