5/5 - 417 votes

Package: ua.credit.click

 • Author:

 • Version:

  1.0.8

 • Update on:

Download .ZIP (APKs bundle)
How to install APKs bundle(.zip)
The description of Download ClickCredit - швидкий онлайн кредит на картку 1.0.8 APK
Терміново потрібні гроші? Не хочеться заповнювати анкети і морочиться з паперами? Завантажуйте Click Credit, щоб оформити швидкий кредит в будь-якому місці і в будь-який час:
• МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН кредиту - 61 день,
• МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН кредиту - не обмежений (автоматичне продовження кредиту при сплаті нарахованих відсотків раз в 30 днів).
• Перший кредит без відсотків (під 0,01% від тіла позики за день користування кредитними коштами). При наступних зверненнях гроші в борг під 1,6%.

все, що буде потрібно - мобільний додаток, банківська карта, паспорт і ІПН;
перший займ - під 0,01%;
без прихованих комісій і додаткових платежів;
оформлення заявки в кілька торкань;
миттєвий сервіс - даємо рішення по кредиту протягом 7 хвилин!
З «Клік Кредит» ви отримаєте швидко займ на карту онлайн без офіціозу, довгих очікувань і утомливих процедур. Кредитуватися через мобільний додаток швидко, безпечно і зручно. Клік-клік - і гроші вже на карті!

Доступний кредит в смартфоні
З додатком Click Credit гроші на картку онлайн доступні всім громадянам України, які досягли 18-річного віку:
без відмови;
з поганою кредитною історією;
без відмов;
без відсотків;
без документів;
без дзвінків;
без перевірок;
без довідки про доходи;
без поручителів;
без роботи;
з простроченням.
Рішення про видачу коштів приймається автоматично, на основі даних скорингу. Щоб звести до нуля ймовірність технічних відмов, що виникають через збої в системі, користувачі «Клік Кредит», на відміну від клієнтів МФО, можуть подавати заявки повторно. Не пощастило в перший раз? Пощастить у другій!

Управляти позикою - простіше простого
Турбуєтеся про процентну ставку і розмір переплати? Кредитний політ з Click Credit - завжди комфортний і приємний:
Після введення бажаної суми позики і терміну його використання калькулятор в додатку миттєво розраховує суму до повернення з урахуванням нарахованих відсотків.
Обов'язкова умова отримання грошей - підписання електронного договору, де немає зірочок, виносок і прихованих умов.
В особистому кабінеті користувача в режимі реального часу оновлюються дані про активні позиках. Ви завжди можете уточнити розмір актуальною заборгованості, суму до повернення і дату остаточного розрахунку. За бажанням гасіть позики достроково або в останній день дії кредитного договору.
Часом трапляється так, що вчасно виплатити борг не виходить. Не проблема - оформите продовження позики на бажану кількість днів, сплативши суму нарахованих відсотків. Клік-клік - і ніяких прострочень!
Залишилися питання про можливості програми? Ми завжди на зв'язку в Telegram, WhatsApp, Messenger і готові відповісти на будь-які питання.
Користуватися Click Credit навіть простіше, ніж здається. Накликай собі грошей без довідок, перевірок і зайвих клопотів!

Приклад розрахунку процентної ставки:

Перший кредит, ставка 0,01% в день:
1000 грн на 60 днів, сума до оплати складе 6 грн.
1000 грн основного боргу + 6 грн нарахованих відсотків.

Повторний кредит, ставка 1,6% в день:

1000 грн на 60 днів, сума до оплати складе 1960 грн.
1000 грн основного боргу + 960 грн нарахованих відсотків

У разі прострочення, на 4-й день прострочення починають діяти штрафні санкції - за кожен день прострочення нараховується пеня, яка складає 2,7% від суми кредиту за кожен день прострочення.
Максимальна річна відсоткова ставка за рік - 584%

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія IK №146, реєстраційний номер №16103223, видане Національною комісією з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.10.2015 року.
Need money urgently? Do not want to fill out questionnaires and mess with the papers? Download Click Credit to take out a quick loan anywhere, anytime:
• MINIMUM LOAN TERM - 61 days,
• MAXIMUM LOAN TERM - not limited (automatic loan extension upon payment of accrued interest every 30 days).
• The first loan without interest (at 0.01% of the body of the loan for the day of using the loan). At the subsequent appeals money in debt under 1,6%.

everything you will need - a mobile application, bank card, passport and TIN;
the first loan - under 0.01%;
without hidden fees and additional payments;
registration of the application in several touches;
instant service - we give a loan decision within 7 minutes!
With "Click Credit" you will get a quick loan on the card online without formalities, long waits and tedious procedures. It is fast, safe and convenient to get a loan through a mobile application. Click-click - and the money is already on the map!

Available credit in a smartphone
With the Click Credit application, money on the online card is available to all citizens of Ukraine who have reached the age of 18:
without refusal;
with a bad credit history;
without failures;
no interest;
without documents;
without calls;
without inspections;
without income statement;
without guarantors;
without work;
overdue.
The decision to issue funds is made automatically, based on scoring data. In order to reduce the probability of technical failures caused by system failures, Click Credit users, unlike MFI customers, can re-apply. Not lucky the first time? Good luck in the second!

Managing a loan is easier than ever
Worried about interest rates and overpayments? Credit flight with Click Credit - always comfortable and pleasant:
After entering the desired loan amount and the term of its use, the calculator in the application instantly calculates the amount to be repaid, taking into account the accrued interest.
Mandatory condition for receiving money - signing an electronic contract, where there are no stars, footnotes and hidden conditions.
In the personal account of the user in real time data on active loans are updated. You can always specify the amount of current debt, the amount to be returned and the date of final settlement. If desired, repay the loan early or on the last day of the loan agreement.
Sometimes it happens that it is not possible to pay the debt on time. Not a problem - make an extension of the loan for the desired number of days, paying the amount of accrued interest. Click-click - and no delays!
Questions about the program's capabilities? We are always in touch with Telegram, WhatsApp, Messenger and ready to answer any questions.
Using Click Credit is even easier than it seems. Make money without certificates, checks and unnecessary hassles!

Example of interest rate calculation:

First loan, rate 0.01% per day:
UAH 1,000 for 60 days, the amount to be paid will be UAH 6.
UAH 1,000 of the principal debt + UAH 6 of accrued interest.

Re-credit, rate 1.6% per day:

UAH 1,000 for 60 days, the amount to be paid will be UAH 1,960.
UAH 1,000 of the principal debt + UAH 960 of accrued interest

In case of delay, on the 4th day of delay penalties come into force - for each day of delay there is a penalty, which is 2.7% of the loan amount for each day of delay.
Maximum annual interest rate for the year - 584%

Certificate of registration of a financial institution series IK №146, registration number №16103223, issued by the National Commission for State Regulation in the Field of Financial Services Markets on 20.10.2015.
Show more
 • Category

  FINANCE
 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 5.0+

ClickCredit - швидкий онлайн кредит на картку 1.0.8 APK for Android 5.0+

Version 1.0.8 for Android 5.0+
Update on 2020-10-11
Installs 1.000++
File size 6.508.519 bytes
App permissions view permissions
What's new - Розширили повідомлення помилок
- Виправили помилки, оптимізували додаток