1.605 votes, 4/ 5
Package name: nl.asnbank.asnbankieren
 • Author:

 • Version:

  2.26.4

 • Update on:

The description of Download ASN Mobiel Bankieren 2.26.4 APK

Met de App ASN Mobiel Bankieren regelt u als particuliere klant en zakelijke klant met een rekening ASN Betalen Zelfstandigen altijd en overal uw duurzame bankzaken. De app kunt u installeren op Android toestellen met versie 4.0 en hoger.

Met ASN Mobiel Bankieren kunt u:

Bekijken en zoeken
- Saldo checken van uw ASN-rekening(en) voor de login.
- Bij- en afschrijvingen tot 24 maanden terug bekijken en doorzoeken.
- Geplande incasso’s en andere betalingen bekijken.
- Herkent u een transactie niet? Zoek via Google.
- Gemakkelijk zoeken naar betalingen van dezelfde afzender.

Overboeken en betalen
- Geld overmaken met mobiele pincode, vingerafdruk en/of digipas.
- Spaar- en spaaropdracht(en) (periodiek) inplannen.
- Betalen met iDEAL.
- Betaalverzoek aanmaken, delen en en beheren.
- Geplande incasso’s vooraf weigeren.
- Vanuit de transactiedetails de gegevens van de afzender opslaan in uw adresboek, direct een (her)betaling doorvoeren of de transactie opslaan als pdf-bestand.
- Acceptgiro`s scannen en direct betalen vanaf uw betaalrekening (mits uw camera daarvoor geschikt is).
- Uw ingevoerde (bewaarde, ingeplande en verzonden) opdrachten inzien en/of wijzigen.
- Adresboek: contacten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Extra instellingen mobiel bankieren
- Inloggen met mobiele pincode en/of vingerafdruk.
- Daglimiet mobiele pincode wijzigen.
- Mobiele pincode wijzigen.
- Geld overmaken naar onbekende rekeningen met uw mobiele pincode.
- Meerdere gebruikers toevoegen aan uw app (maximaal 10).
- Uw rekeningoverzicht persoonlijk maken: rekeningnaam wijzigen, rekeningvolgorde instellen en rekeningen wel of niet tonen.

Pasgebruik zelf wijzigen (alleen voor particulieren)
- De ASN Wereldpas aanzetten voor gebruik buiten Europa.
- Uw tijdelijke pinlimiet verhogen.
- Contactloos betalen aan- of uitzetten.
- Uw nieuwe ASN Wereldpas activeren voor gebruik.
- Blokkeren van uw ASN Wereldpas bij diefstal.
- Deblokkeren van uw ASN Wereldpas bij 3x pincode fout.

Berichten en alerts
- Saldo- en transactie-attenties instellen.
- Persoonlijke tips en serviceberichten ontvangen in uw inbox.

Financieel inzicht
- via ASN Kasboek meer inzicht krijgen in de maandelijkse uitgaven van uw betaalrekening.
- Inzicht in rente: weet welke rente u krijgt en wat u betaalt bij roodstand.
- Spaarpotten aanmaken en beheren op een ASN-spaarrekening.
- Saldografiek: bekijk het verloop van het saldo op een rekening.
- Het totaal saldo inzien van alle rekeningen waar u een rol op heeft.
- Inzicht in uw incasso’s en geplande opdrachten.
- Een afgeschreven incasso terugboeken..

Meldt u zich eenmalig aan:
Na het downloaden en installeren van de app, volgt u de stappen op uw scherm. Een van de stappen bestaat uit het registreren van uw toestel. U kunt hierbij kiezen uit:
- Registreren met uw ASN Digipas (als u een betaalrekening heeft).
- Registreren met uw Toegangsnaam en Wachtwoord (als particuliere klant).
Na registratie kunt u direct gebruikmaken van de App ASN Mobiel Bankieren.
Mobiel bankieren en veiligheid
ASN Mobiel Bankieren is door ASN Bank ontwikkeld volgens onze hoge veiligheidsstandaard. Alleen u heeft toegang tot uw gegevens. Houd altijd uw zelfgekozen mobiele pincode geheim.
Vragen?
De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 070 - 3569 335 op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
Blijf meedenken!
ASN Bank blijft de functies voor de app ontwikkelen. Maar u kunt ook bijdragen. Schrijf in een review uw vragen of ideeën. Zo maken we ASN Mobiel Bankieren samen beter!
With the ASN Mobile Banking App you, as a private customer and business client, settle your sustainable banking business with an ASN Betalen Zelfstandigen account anytime and anywhere. The app can be installed on Android devices with version 4.0 and higher.

With ASN Mobile Banking you can:

View and search
- Check the balance of your ASN account (s) for the login.
- View and search for credits and debits up to 24 months.
- View planned direct debits and other payments.
- Do you not recognize a transaction? Search via Google.
- Easily search for payments from the same sender.

Transfer and pay
- Transfer money with mobile PIN, fingerprint and / or digipass.
- Schedule savings and savings (s) (periodically).
- Pay with iDEAL.
- Create, share and manage payment request.
- Refuse planned collections in advance.
- Save the details of the sender in your address book from the transaction details, immediately make a (re) payment or save the transaction as a PDF file.
- Scan giro cards and pay directly from your payment account (if your camera is suitable for this).
- View and / or change your entered (saved, scheduled and sent) orders.
- Address book: add, modify and delete contacts.

Additional settings for mobile banking
- Log in with a mobile PIN and / or fingerprint.
- Change daily limit mobile PIN code.
- Change mobile PIN code.
- Transfer money to unknown accounts with your mobile PIN.
- Add multiple users to your app (up to 10).
- Make your account overview personal: change account name, set account order and show or reject accounts.

Change your own use (only for individuals)
- Enable the ASN World Pass for use outside of Europe.
- Increase your temporary PIN limit.
- Switch on / off contactless payment.
- Activate your new ASN World Pass for use.
- Block your ASN World Pass in the event of theft.
- Unblock your ASN World Pass with 3x pin code error.

Messages and alerts
- Set up balance and transaction attentions.
- Receive personal tips and service messages in your inbox.

Financial insight
- gain more insight into the monthly expenses of your current account via ASN Cash Book.
- Insight into interest: know what interest you receive and what you pay at overdraft.
- Create and manage money boxes on an ASN savings account.
- Balance graph: view the balance of the balance on an account.
- View the total balance of all accounts that you have a role on.
- Insight into your direct debits and planned assignments.
- Redeem a debited direct debit.

Sign up once:
After downloading and installing the app, follow the steps on your screen. One of the steps consists of registering your device. You can choose from:
- Register with your ASN Digipass (if you have a payment account).
- Register with your Access Name and Password (as a private customer).
After registering, you can immediately use the ASN Mobile Banking App.
Mobile banking and security
ASN Mobiel Bankieren has been developed by ASN Bank according to our high safety standard. Only you have access to your data. Always keep your chosen mobile PIN code secret.
Ask?
They are happy to answer the employees of the ASN Customer Service. You can call 070 - 3569 335 on working days from Monday to Friday between 8 a.m. and 6 p.m.
Keep thinking!
ASN Bank continues to develop the functions for the app. But you can also contribute. Write your questions or ideas in a review. This way we make ASN Mobile Banking better together!
Show more
 • Category:

  FINANCE

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android 4.4+

ASN Mobiel Bankieren 2.26.4 APK for Android 4.4+

Version: 2.26.4 for Android 4.4+

Update on: 2019-07-31

File size: 18.724.428 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

In deze versie van de app is het volgende nieuw:
• Het design is verbeterd en technische fouten zijn opgelost.
Als u een betaalrekening heeft dan raden wij u aan alleen te updaten als u de digipas binnen handbereik heeft.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ASN Mobiel Bankieren 2.26.4 APK (2019-07-31, 18.724.428 bytes)
2. ASN Mobiel Bankieren 2.26.3 APK (2019-06-11, 18.721.091 bytes)
3. ASN Mobiel Bankieren 2.26.2 APK (2019-05-14, 18.718.844 bytes)
4. ASN Mobiel Bankieren 2.25.3 APK (2019-04-26, 18.442.502 bytes)
5. ASN Mobiel Bankieren 2.25.2 APK (2019-03-28, 18.444.270 bytes)
6. ASN Mobiel Bankieren 2.24.2 APK (2019-03-05, 18.440.005 bytes)
7. ASN Mobiel Bankieren 2.24.0 APK (2018-10-02, 7.907.427 bytes)
8. ASN Mobiel Bankieren 2.23.1 APK (2018-06-08, 7.998.626 bytes)
9. ASN Mobiel Bankieren 2.23.0 APK (2018-05-30, 7.986.815 bytes)
10. ASN Mobiel Bankieren 2.22.1 APK (2018-05-25, 8.239.198 bytes)
11. ASN Mobiel Bankieren 2.20.1 APK (2017-10-27, 8.145.016 bytes)
12. ASN Mobiel Bankieren 2.20.0 APK (2017-10-12, 8.288.573 bytes)
13. ASN Mobiel Bankieren 2.19.1 APK (2017-07-26, 8.114.405 bytes)
14. ASN Mobiel Bankieren 2.19.0 APK (2017-07-06, 8.119.629 bytes)
15. ASN Mobiel Bankieren 2.18.3 APK (2017-05-10, 9.816.592 bytes)
16. ASN Mobiel Bankieren 2.18.2 APK (2017-04-24, 9.815.931 bytes)
17. ASN Mobiel Bankieren 2.17.1 APK (2017-03-01, 10.414.964 bytes)
18. ASN Mobiel Bankieren 2.17.0 APK (2017-01-25, 10.257.902 bytes)
19. ASN Mobiel Bankieren 2.16.0 APK (2016-12-17, 10.209.722 bytes)
20. ASN Mobiel Bankieren 2.15.0 APK (2016-11-13, 10.911.293 bytes)
21. ASN Mobiel Bankieren 2.14.2 APK (2016-09-13, 14.287.308 bytes)
22. ASN Mobiel Bankieren 2.14.0 APK (2016-08-10, 14.286.895 bytes)
23. ASN Mobiel Bankieren 2.13.0 APK (2016-06-04, 14.032.790 bytes)
24. ASN Mobiel Bankieren 2.12.2 APK (2016-05-22, 14.229.603 bytes)
25. ASN Mobiel Bankieren 2.11.0 APK (2015-12-19, 14.229.980 bytes)
26. ASN Mobiel Bankieren 2.10.1 APK (2015-12-06, 13.653.392 bytes)
27. ASN Mobiel Bankieren 2.8.1 APK (2015-08-11, 13.269.990 bytes)
28. ASN Mobiel Bankieren 2.8.0 APK (2015-07-07, 13.212.812 bytes)
29. ASN Mobiel Bankieren 2.7.1 APK (2015-06-05, 13.390.934 bytes)
30. ASN Mobiel Bankieren 2.3.0 APK (2015-01-01, 6.976.450 bytes)