1.928 votes, 4.1/ 5
Package name: nl.asnbank.asnbankieren
 • Author:

 • Version:

  Varies with device

 • Update on:

The description of Download ASN Mobiel Bankieren APK

Met de App ASN Mobiel Bankieren regelt u als particuliere klant en zakelijke klant met een rekening ASN Betalen Zelfstandigen altijd en overal uw duurzame bankzaken. Met ASN Mobiel Bankieren kunt u:

Bekijken en zoeken
- Saldo checken van uw asn-rekening(en) voor de login.
- Bij- en afschrijvingen tot 24 maanden terug bekijken en doorzoeken.
- Geplande incasso’s en andere betalingen bekijken.
- Hypotheekgegevens bekijken
- Herkent u een transactie niet? Zoek via Google.
- Gemakkelijk zoeken naar betalingen van dezelfde afzender.

Overboeken en betalen
- Geld overmaken met mobiele pincode, vingerafdruk en/of digipas.
- Spaar- en spaaropdracht(en) (periodiek) inplannen.
- Betalen met iDEAL.
- Geplande incasso’s vooraf weigeren.
- Vanuit de transactiedetails de gegevens van de afzender opslaan in uw adresboek, direct een (her)betaling doorvoeren en/of de transactie opslaan als pdf-bestand.
- Acceptgiro`s scannen en direct betalen vanaf uw betaalrekening (mits uw camera daarvoor geschikt is).
- Uw ingevoerde (bewaarde, ingeplande en verzonden) opdrachten inzien en/of wijzigen.
- Adresboek: contacten toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Pasgebruik zelf wijzigen (alleen voor particulieren)
- Pinnen buiten Europa aan- en uitzetten.
- Uw tijdelijke pinlimiet (voor 1 dag) verhogen.
- Contactloos betalen aan- of uitzetten.
- Betaalpas activeren voor gebruik.
- Blokkeren van uw ASN Wereldpas bij diefstal.
- Deblokkeren van uw ASN Wereldpas bij 3x pincode fout.

Betaalverzoek
- Betaalverzoek maken
- Betaalverzoek delen via QR-code
- Betaalverzoek delen via link
- Betaalverzoek details bekijken & betalingen bijhouden
- Betaalverzoek verwijderen

Berichten en alerts
- Saldo- en transactie-attenties instellen.
- Persoonlijke tips en serviceberichten ontvangen in uw inbox.

Financieel inzicht
- via ASN Kasboek meer inzicht krijgen in de maandelijkse uitgaven van uw betaalrekening.
- Inzicht in rente: weet welke rente u krijgt en wat u betaalt bij roodstand.
- Spaarpotten aanmaken en beheren op een ASN-spaarrekening.
- Saldografiek: bekijk het verloop van het saldo op een rekening.
- Het totaal saldo inzien van alle rekeningen waar u een rol op heeft.
- Inzicht in uw incasso’s en geplande opdrachten.
- Een afgeschreven incasso terugboeken.

Extra instellingen mobiel bankieren
- Inloggen met mobiele pincode en/of vingerafdruk.
- Daglimiet mobiele pincode wijzigen.
- Mobiele pincode wijzigen.
- Daglimiet digipas wijzigen.
- Geld overboeken naar onbekende rekeningen met uw mobiele pincode.
- Meerdere gebruikers toevoegen aan uw app (max.10).
- Uw rekeningoverzicht persoonlijk maken: rekeningnaam wijzigen, rekeningvolgorde instellen en rekeningen wel of niet tonen.

Meldt u zich eenmalig aan:
Na het downloaden en installeren van de app, volgt u de stappen op uw scherm. Een van de stappen bestaat uit het registreren van uw toestel. U kunt hierbij kiezen uit:
- Registreren met uw ASN Digipas (als u een betaalrekening heeft).
- Registreren met uw Toegangsnaam en Wachtwoord (als particuliere klant).
Na registratie kunt u direct gebruikmaken van de App ASN Mobiel Bankieren.
Mobiel bankieren en veiligheid
ASN Mobiel Bankieren is door ASN Bank ontwikkeld volgens onze hoge veiligheidsstandaard. Alleen u heeft toegang tot uw gegevens. Houd altijd uw zelfgekozen mobiele pincode geheim. Heeft u een nieuwe telefoon? Dan moet u de app opnieuw downloaden en installeren. Verwijder de app ook van uw oude toestel als u die niet meer gebruikt of deactiveer de app in ASN Online Bankieren.
Vragen?
De medewerkers van de ASN Klantenservice beantwoorden ze graag. U kunt bellen naar 070 - 3569 335 op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.
Blijf meedenken!
ASN Bank blijft de functies voor de app ontwikkelen. Maar u kunt ook bijdragen. Schrijf in een review uw vragen of ideeën. Zo maken we ASN Mobiel Bankieren samen beter!
With the ASN Mobile Banking App you can manage your sustainable banking affairs anytime, anywhere, as a private customer and business customer with an ASN Payment Self-employed account. With ASN Mobile Banking you can:

View and search
- Check balance of your asn account (s) before login.
- View and search credits and debits up to 24 months ago.
- View scheduled collections and other payments.
- View mortgage details
- Do you not recognize a transaction? Search on Google.
- Easily search for payments from the same sender.

Transfer and pay
- Transfer money with mobile PIN code, fingerprint and / or digipass.
- Schedule saving and saving order (s) (periodically).
- Pay with iDEAL.
- Reject scheduled collections in advance.
- From the transaction details, save the sender's details in your address book, make a (re) payment directly and / or save the transaction as a PDF file.
- Scan giro forms and pay directly from your checking account (if your camera is suitable for this).
- View and / or change your entered (saved, scheduled and sent) orders.
- Address book: add, change and delete contacts.

Change pass use yourself (only for private individuals)
- Switch pins outside of Europe on and off.
- Increase your temporary pin limit (for 1 day).
- Switch contactless payment on or off.
- Activate payment card for use.
- Blocking your ASN World Pass in the event of theft.
- Unblocking your ASN World Pass with a 3x pin code error.

Payment request
- Make payment request
- Share payment request via QR code
- Share payment request via link
- View payment request details & track payments
- Delete payment request

Messages and alerts
- Set balance and transaction attentions.
- Receive personal tips and service messages in your inbox.

Financial insight
- gain more insight into the monthly expenses of your checking account via ASN Kasboek.
- Insight into interest: know what interest you get and what you pay in the event of a redundancy.
- Create and manage money boxes on an ASN savings account.
- Balance graph: view the progress of the balance on an account.
- View the total balance of all accounts on which you have a role.
- Insight into your collections and planned orders.
- Revoke a debited debit.

Extra mobile banking settings
- Log in with mobile PIN code and / or fingerprint.
- Change mobile PIN daily limit.
- Change mobile PIN code.
- Change Digipass daily limit.
- Transfer money to unknown accounts with your mobile PIN code.
- Add multiple users to your app (max.10).
- Make your account statement personal: change account name, set account order and show or do not show accounts.

Register once:
After downloading and installing the app, follow the steps on your screen. One of the steps is to register your device. You can choose from:
- Register with your ASN Digipas (if you have a checking account).
- Register with your Access name and Password (as a private customer).
After registration you can immediately use the ASN Mobile Banking App.
Mobile banking and security
ASN Mobile Banking has been developed by ASN Bank according to our high security standard. Only you have access to your data. Always keep your mobile PIN code secret. Do you have a new phone? Then you must download and install the app again. Also remove the app from your old device if you no longer use it or deactivate the app in ASN Online Banking.
Ask?
The ASN Customer Service employees are happy to answer them. You can call 070 - 3569 335 on working days from Monday to Friday between 8 a.m. and 6 p.m.
Keep thinking!
ASN Bank continues to develop the functions for the app. But you can also contribute. Write your questions or ideas in a review. This is how we make ASN Mobile Banking better together!
Show more
 • Category:

  FINANCE

 • Get it on:

 • Requirements:

  Android Varies with device+

ASN Mobiel Bankieren Varies with device APK for Android Varies with device+

Version: Varies with device for Android Varies with device+

Update on: 2020-05-27

File size: 22.368.984 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

In deze versie van de app is het volgende nieuw:

• Het design is verbeterd en technische fouten zijn opgelost.

• Nieuwe app
We bouwen stap voor stap aan een nieuwe app. Het aanmelden in de app is nu vernieuwd.

• Contactgegevens
Kloppen uw gegevens nog? Bij uw instellingen bevestigt of wijzigt u nu de contactgegevens.

Als u een betaalrekening heeft dan raden wij u aan alleen te updaten als u de digipas binnen handbereik heeft.

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. ASN Mobiel Bankieren Varies with device APK (2020-05-27, 22.368.984 bytes)
2. ASN Mobiel Bankieren Varies with device APK (2020-05-23, 22.369.306 bytes)
3. ASN Mobiel Bankieren 2.29.0 APK (2020-03-16, 21.981.500 bytes)
4. ASN Mobiel Bankieren 2.28.1 APK (2019-12-20, 21.804.056 bytes)
5. ASN Mobiel Bankieren 2.28.0 APK (2019-12-07, 21.803.712 bytes)
6. ASN Mobiel Bankieren 2.27.3 APK (2019-11-16, 19.860.835 bytes)
7. ASN Mobiel Bankieren 2.27.2 APK (2019-11-03, 19.859.679 bytes)
8. ASN Mobiel Bankieren 2.27.0 APK (2019-09-28, 19.796.716 bytes)
9. ASN Mobiel Bankieren 2.26.4 APK (2019-07-31, 18.724.428 bytes)
10. ASN Mobiel Bankieren 2.26.3 APK (2019-06-11, 18.721.091 bytes)
11. ASN Mobiel Bankieren 2.26.2 APK (2019-05-14, 18.718.844 bytes)
12. ASN Mobiel Bankieren 2.25.3 APK (2019-04-26, 18.442.502 bytes)
13. ASN Mobiel Bankieren 2.25.2 APK (2019-03-28, 18.444.270 bytes)
14. ASN Mobiel Bankieren 2.24.2 APK (2019-03-05, 18.440.005 bytes)
15. ASN Mobiel Bankieren 2.24.0 APK (2018-10-02, 7.907.427 bytes)
16. ASN Mobiel Bankieren 2.23.1 APK (2018-06-08, 7.998.626 bytes)
17. ASN Mobiel Bankieren 2.23.0 APK (2018-05-30, 7.986.815 bytes)
18. ASN Mobiel Bankieren 2.22.1 APK (2018-05-25, 8.239.198 bytes)
19. ASN Mobiel Bankieren 2.20.1 APK (2017-10-27, 8.145.016 bytes)
20. ASN Mobiel Bankieren 2.20.0 APK (2017-10-12, 8.288.573 bytes)
21. ASN Mobiel Bankieren 2.19.1 APK (2017-07-26, 8.114.405 bytes)
22. ASN Mobiel Bankieren 2.19.0 APK (2017-07-06, 8.119.629 bytes)
23. ASN Mobiel Bankieren 2.18.3 APK (2017-05-10, 9.816.592 bytes)
24. ASN Mobiel Bankieren 2.18.2 APK (2017-04-24, 9.815.931 bytes)
25. ASN Mobiel Bankieren 2.17.1 APK (2017-03-01, 10.414.964 bytes)
26. ASN Mobiel Bankieren 2.17.0 APK (2017-01-25, 10.257.902 bytes)
27. ASN Mobiel Bankieren 2.16.0 APK (2016-12-17, 10.209.722 bytes)
28. ASN Mobiel Bankieren 2.15.0 APK (2016-11-13, 10.911.293 bytes)
29. ASN Mobiel Bankieren 2.14.2 APK (2016-09-13, 14.287.308 bytes)
30. ASN Mobiel Bankieren 2.14.0 APK (2016-08-10, 14.286.895 bytes)
31. ASN Mobiel Bankieren 2.13.0 APK (2016-06-04, 14.032.790 bytes)
32. ASN Mobiel Bankieren 2.12.2 APK (2016-05-22, 14.229.603 bytes)
33. ASN Mobiel Bankieren 2.11.0 APK (2015-12-19, 14.229.980 bytes)
34. ASN Mobiel Bankieren 2.10.1 APK (2015-12-06, 13.653.392 bytes)
35. ASN Mobiel Bankieren 2.8.1 APK (2015-08-11, 13.269.990 bytes)
36. ASN Mobiel Bankieren 2.8.0 APK (2015-07-07, 13.212.812 bytes)
37. ASN Mobiel Bankieren 2.7.1 APK (2015-06-05, 13.390.934 bytes)
38. ASN Mobiel Bankieren 2.3.0 APK (2015-01-01, 6.976.450 bytes)