Download دیروز و فردا 1.1 APK

0 votes, NAN/ 5
Package name: com.Dowlatabadi.Enlighten

The description of Download دیروز و فردا 1.1 APK

در این بازی با استفاده از کتاب دیروز و فردا نوشته داریوش همایون ٫ بنیانگذار روزنامه آیندگان٫ متنهایی با جاهای خالی طراحی شده. بازیکن در هر مرحله با استفاده از کلمات داده شده٫ باید متن را به شکل درست پر کرده و به مرحله ی بعد برود.
Show more
دیروز و فردا 1.1 APK for Android 4.1+

Version: 1.1 for Android 4.1+

Update on: 2019-05-13

File size: 32.968.248 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

Download APK now

Similar to "دیروز و فردا"