Download Rắn Săn Mồi Online IO 1.0.6 APK

2.662 votes, 4.3/ 5
Package name: air.com.fantasygamebox.snakes

The description of Download Rắn Săn Mồi Online IO 1.0.6 APK

Cách chơi - Chạm vào màn hình để điều khiển con rắn di chuyển, nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ phát nổ và sau đó là trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu người khác vô tình chạm vào bạn, họ sẽ phát nổ và sau đó bạn có thể ăn họ, ăn càng nhiều bạn sẽ càng dài ra.
Trong trò chơi này, bạn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi bạn còn nhỏ! Nếu bạn là một hoa tiêu nhanh nhẹn, bạn có thể chạy thật nhanh chăn đường những con rắn dài hơn, đánh lừa nó chạm vào bạn, nó sẽ phát nổ. Không vấn đề gì khi kích thước bạn đang có, bạn có thể đánh bại những đối thủ khổng lồ khác. Đó là điều thú vị nhất của trò chơi này.

Bạn hãy cố gắng trở thành người chơi dài nhất.

-------------------------------------------

Description:

This is an alternative client for #1 Smash Hit Worm Game.
You can play realtime-online with millions people playing over the world
[How to play]
- Eat little dots and agar
- Avoid bigger worms
- Try to slither around enemies and become the biggest worm possible
Have fun!

Play against other people online! Can you become the biggest worm ^^
Watch out - if your head touches another worm, you will be explode and then it's game over. But if you get other worms to run into YOU, the THEY will explode and you can eat their remains :)

Unlike other games, you have a fighting chance even if you're tiny! If you're a nimble navigator, you can swerve in front of a much larger snake to defeat them - no matter what size you are!

The biggest worm of the day gets to set a victory message that the ENTIRE WORLD will see!

How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, you will explode and then the game will end. But if someone else accidentally touch you, they will explode and then you can eat them, the more you eat the more elongated.
In this game, like slither.io or tank.io or snake.io, you have a chance to win even when you were little! If you're a nimble navigator, you can run really fast breeding snakes road longer, deceive it touches you, it will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival.

You try to become the longest players.
How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, you will explode and then the game will end. But if someone else accidentally touch you, they will explode and then you can eat them, the more you eat the more elongated.
In this game, you have a chance to win even when you were little! If you're a nimble navigator, you can run really fast breeding snakes road longer, deceive it touches you, it will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival. That's the most interesting thing of this game.

You try to become the longest players.

-------------------------------------------

Description:

This is an alternative client for # 1 Smash Hit Game Worm.
You can play online with realtime-playing Millions People over the world
[How to play]
- Eat little dots and agar
- Avoid bigger worms
- Try to Slither around enemies and trở the biggest possible The worm
Have fun!

Play Against Other People online! Can You Become the biggest worm ^^
Watch out - if your head touches another worm, and then you Will Be explode it's game over. But if you get other worms chạy Into You, the THEY sẽ có explode and you can eat :) Remains

Unlike other games, you have a fighting chance if you're tiny thậm! If you're a nimble navigator, you can swerve in front of a much larger defeat snake to add - no matter what size you are!

The biggest worm of the day gets to set a victory message ENTIRE WORLD rằng will see!

How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, and then explode bạn sẽ end the game. But if someone else Accidentally touch you, then you chúng sẽ explode and can eat add, the more you eat the more elongated.
In this game, like slither.io or tank.io or snake.io, you have a chance to win thậm khi you were little! If you're a nimble navigator, you can really fast breeding snakes tremor road longer, deceive it touches you, it Will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival.

You try to trở the longest players.
Show more
Rắn Săn Mồi Online IO 1.0.6 APK for Android 4.0+

Version: 1.0.6 for Android 4.0+

Update on: 2017-09-21

File size: 23.112.925 bytes

App permissions: view permissions

What's new:

- Bug Fixes
- Improve performance

Download APK now


Versions history:
1. LATEST. Rắn Săn Mồi Online IO 1.0.6 APK (2017-09-21, 23.112.925 bytes)
2. Rắn Săn Mồi Online IO 1.0.1 APK (2017-09-16, 19.038.934 bytes)